Pla d'estudis Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Dret

Horaris

Consulta d'horaris

Exàmens

Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   12 36 12
Totals 60 132 36 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial (via lenta).

Mencions

Menció en Administracions Públiques
Menció en Empresa
Menció en Dret Internacional i Comunitari
Menció en Persona i Família
Menció en Dret i Societat

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

Primer curs Segon curs
 • Teoria del Dret
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Dret Romà
 • Introducció a l'Economia
 • Instruments per a l'estudi
 • Dret Civil I
 • Organització Constitucional de l'Estat
 • Dret Constitucional I
 • Dret Penal I
 • Dret Penal II
 • Dret Civil II
 • Dret Civil III
 • Dret Penal III
 • Dret Administratiu I
 • Dret Administratiu II
 • Dret de la Unió Europea
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Mercantil I
 • Dret Constitucional II
Tercer curs Quart curs
 • Dret Mercantil II
 • Dret Civil IV
 • Dret Financer i Tributari I
 • Dret Financer i Tributari II
 • Dret Processal I
 • Dret Processal II
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 • Dret Administratiu III
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Treball de Final de Grau (anual)

Assignatures optatives

4t curs:  
- Pràctiques Externes (12 crèdits)
- Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea (6 cr.)
- Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia (6 cr.)
- Dret Processal Laboral (6 cr.)
- Dret i Tecnologia (6 cr.)
- Introducció a la Ciència Política (6 cr.)
- Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa (6 cr.)
- Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica (6 cr.)
- Història del Dret i de les Institucions a Catalunya (6 cr.)
- Introducció a la Criminologia (6 cr.)
- Dret dels Transports (6 cr.)
- Dret del Menor (6 cr.)
- Fiscalitat Internacional (6 cr.)
- Imatges del Dret en el Cinema (6 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Penal (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Administratiu (3 cr.)

 
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Civil (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Romà (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Història del Dret i de les Institucions (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Teoria i Filosofia del Dret (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Constitucional (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Internacional Privat (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Internacional Públic (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Mercantil (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Processal (3 cr.)
- Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Financer i Tributari (3 cr.)
 

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari:

Menció en Administracions Públiques Menció en Empresa
Dret Local
Dret Urbanístic
Institucions Polítiques de Catalunya
Protecció Penal de la Funció Pública
Environmental Law (Dret del Medi Ambient)
Règim Jurídic de les Relacions Laborals en les Administracions Públiques
Finançament dels Ens Públics Territorials
Teoria de l'Estat
Gènere i Dret
Animal Welfare Law (Dret i Benestar Animal)
Drets Fonamentals
Pràctiques en Oficines Judicials (3 cr.)
Simulació Jurídica
 
Fiscalitat Empresarial
Dret de la Seguretat Social
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Dret Marítim
Dret de l'Assegurança
Introducció a l'Anàlisi dels Estats Comptables
Prevenció de Riscos Laborals
Gènere i Dret
Els Judicis Penals 
Dictadura Franquista i Transició Democràtica 
Pràctiques en Oficines Judicials (3 cr.)
Simulació Jurídica
Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 
Menció en Dret Internacional i Comunitari Menció en Persona i Família

Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
Cooperació Internacional al Desenvolupament
Sistemes Jurídics Contemporanis
Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
Public Participation in the Institutions of the European Union (La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea)
Institutionalisation of the International System (Institucionalització del Sistema Internacional)
Dret del Mercat
Sistemes Constitucionals Comparats a la
Unió Europea
Gènere i Dret
Dret del Comerç Internacional 
Crimes Against Humanity and Human Rights (Crims contra la Humanitat i els Drets Humans)
Pràctiques en Oficines Judicials (3 cr.)
Simulació Jurídica

L'Impost de Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions
Dret de Família
Dret de Successions
Aspectes Internacionals i Interregionals del Dret de Persones, Família i Successions
Dret del Consum
Dret de Nacionalitat i Estrangeria
Tutela Judicial i Processos de Família
Dret Privat Europeu
Gènere i Dret
Gestió dels Litigis Civils
Responsabilitat Civil 
Bioètica
Pràctiques en Oficines Judicials (3 cr.)
Simulació Jurídica
Menció en Dret i Societat  
Gènere i Dret
Història de les Cultures Jurídiques
Dret Global: Fonaments i Principis
Tutela Judicial i Solució Alternativa de Conflictes
El Mètode del Cas: Jurisprudència Romana
Sociologia del Dret
Dret i Religions
Pràctiques en Oficines Judicials (3 cr.)
Simulació Jurídica
 

No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.