Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102300 - Dret Civil I  CAT ESP ENG

102252 - Dret Penal I  CAT ESP ENG

102231 - Dret Romà  CAT ESP ENG

102197 - Història del Dret i de les Institucions  CAT ESP ENG

102251 - Instruments per a l'Estudi  CAT ESP ENG

102277 - Introducció a l'Economia  CAT ESP ENG

102299 - Organització Constitucional de l'Estat  CAT ESP ENG

102267 - Teoria del Dret  CAT ESP ENG

102216 - Dret Constitucional I  CAT ESP ENG

102246 - Dret Penal II  CAT ESP ENG

2n curs

102276 - Dret Administratiu I  CAT ESP ENG

102232 - Dret Internacional Públic  CAT ESP ENG

102230 - Dret Administratiu II  CAT ESP ENG

102240 - Dret Civil II  CAT ESP ENG

102239 - Dret Civil III  CAT ESP ENG

102215 - Dret Constitucional II  CAT ESP ENG

102263 - Dret de la Unió Europea  CAT ESP ENG

102271 - Dret Mercantil I  CAT ESP ENG

102245 - Dret Penal III  CAT ESP ENG

3r curs

102229 - Dret Administratiu III  CAT ESP ENG

102238 - Dret Civil IV  CAT ESP ENG

102292 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I  CAT ESP ENG

102291 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II  CAT ESP ENG

102223 - Dret Financer i Tributari I  CAT ESP ENG

102222 - Dret Financer i Tributari II  CAT ESP ENG

102270 - Dret Mercantil II  CAT ESP ENG

102207 - Dret Processal I  CAT ESP ENG

102206 - Dret Processal II  CAT ESP ENG

4t curs

102259 - Dret Internacional Privat  CAT ESP ENG

102255 - Protecció Internacional dels Drets Humans  CAT ESP ENG

103957 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102282 - Bioètica  CAT ESP ENG

100471 - Crims contra la Humanitat i els Drets Humans  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103956 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica  CAT ESP ENG

103955 - Dret de Família  CAT ESP ENG

102273 - Dret de l'Assegurança  CAT ESP ENG

102293 - Dret de la Seguretat Social  CAT ESP ENG

102237 - Dret de Successions  CAT ESP ENG

102261 - Dret del Comerç Internacional  CAT ESP ENG

102227 - Dret del Medi Ambient  CAT ESP ENG

102260 - Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)  CAT ESP ENG

102285 - Dret i Benestar Animal  CAT ESP ENG

102226 - Dret Local  CAT ESP ENG

102272 - Dret Marítim  CAT ESP ENG

102247 - Dret Penal Econòmic i de l'Empresa  CAT ESP ENG

102225 - Dret Urbanístic  CAT ESP ENG

102214 - Drets Fonamentals  CAT ESP ENG

102204 - Els Judicis Penals  CAT ESP ENG

102219 - Fiscalitat Empresarial  CAT ESP ENG

102280 - Gènere i Dret  CAT ESP ENG

102205 - Gestió dels Litigis Civils  CAT ESP ENG

102258 - Institucionalització del Sistema Internacional  CAT ESP ENG

102213 - Institucions Polítiques de Catalunya  CAT ESP ENG

102221 - L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions  CAT ESP ENG

102257 - La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea  CAT ESP ENG

102249 - Multiculturalitat i Llibertat Religiosa  CAT ESP ENG

104153 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102200 - Pràctiques Externes I  CAT ESP ENG

100507 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques  CAT ESP ENG

102234 - Responsabilitat Civil  CAT ESP ENG

105067 - Simulació Jurídica  CAT ESP ENG

102294 - Sistemes Jurídics Contemporanis  CAT ESP ENG