Pla d'estudis Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102300 - Dret Civil I

 102252 - Dret Penal I

 102231 - Dret Romà

 102197 - Història del Dret i de les Institucions

 102251 - Instruments per a l'Estudi

 102277 - Introducció a l'Economia

 102299 - Organització Constitucional de l'Estat

 102267 - Teoria del Dret

 102216 - Dret Constitucional I

 102246 - Dret Penal II

2n curs

 102276 - Dret Administratiu I

 102232 - Dret Internacional Públic

 102230 - Dret Administratiu II

 102240 - Dret Civil II

 102239 - Dret Civil III

 102215 - Dret Constitucional II

 102263 - Dret de la Unió Europea

 102271 - Dret Mercantil I

 102245 - Dret Penal III

3r curs

 102229 - Dret Administratiu III

 102238 - Dret Civil IV

 102292 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I

 102291 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II

 102223 - Dret Financer i Tributari I

 102222 - Dret Financer i Tributari II

 102270 - Dret Mercantil II

 102207 - Dret Processal I

 102206 - Dret Processal II

4t curs

 102259 - Dret Internacional Privat

 102255 - Protecció Internacional dels Drets Humans

 103957 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102282 - Bioètica

 100471 - Crims contra la Humanitat i els Drets Humans (2022-23)

 103956 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica

 103955 - Dret de Família

 102273 - Dret de l'Assegurança

 102293 - Dret de la Seguretat Social

 102237 - Dret de Successions

 102261 - Dret del Comerç Internacional

 102227 - Dret del Medi Ambient

 102260 - Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)

 102285 - Dret i Benestar Animal

 102226 - Dret Local

 102272 - Dret Marítim

 102247 - Dret Penal Econòmic i de l'Empresa

 102225 - Dret Urbanístic

 102214 - Drets Fonamentals

 105068 - Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals

 102204 - Els Judicis Penals

 102219 - Fiscalitat Empresarial

 102280 - Gènere i Dret

 102205 - Gestió dels Litigis Civils

 102258 - Institucionalització del Sistema Internacional

 102221 - L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions

 102257 - La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea

 102249 - Multiculturalitat i Llibertat Religiosa

 105066 - Pràctiques en Oficines Judicials

 104153 - Pràctiques Externes

 102200 - Pràctiques Externes I

 100507 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques

 102234 - Responsabilitat Civil

 105067 - Simulació Jurídica

 102294 - Sistemes Jurídics Contemporanis