Pla d'estudis Grau en Criminologia i Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Criminologia i graduat/da en Dret

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 66 6    
2n curs 24 48    
3r curs 12 63    
4t curs 6 66    
5è curs   54  12  
6è curs        24 
TOTAL 108 237 12 24

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Teoria del Dret                                                  
 • Organització Constitucional de l’Estat                                    
 • Llenguatge Criminològic                                  
 • Dret Romà                                    
 • Introducció a la Criminologia                           
 • Fonts de Dades en Criminologia
2n semestre
 • Introducció a l'Economia                                  
 • Dret Civil I    
 • Història del Dret i de les Institucions               
 • Dret Constitucional I                                        
 • Fonaments de la Psicologia Criminal                
 • La Recerca Científica en Criminologia
Anual
 • Teories Criminològiques
1r semestre
 • Mètodes Quantitatius de Recerca en Criminologia  
 • Dret Civil II
 • Dret Constitucional II                                     
 • Sociologia General
 • Dret Penal I    
   
2n semestre
 • Psicologia Social                                              
 • Pedagogia      
 • Anàlisi de Dades                                             
 • Dret Civil III 
 • Dret Penal II
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Policia i Seguretat                                             
 • Delinqüència Juvenil                                         
 • Mètodes Qualitatius de Recerca en Criminologia  
 • Prevenció de la Delinqüència                           
 • Dret Penal III
 • Dret Administratiu I
2n semestre
 • Estructura Social                                               
 • Programes d'Intervenció                                   
 • Dret Mercantil I
 • Dret Civil IV 
 • Dret Administratiu II                                       
 • Penologia 
1r semestre
 • Política Criminal                                              
 • Dret Financer i Tributari I                               
 • Dret Processal I                                               
 • Dret Internacional Públic                                
 • Dret Administratiu III                                     
 • Dret Mercantil II                                             
2n semestre
 • Victimologia  
 • Delinqüència i Drogues                                   
 • Anàlisi Geogràfica del Delicte                        
 • Dret Financer i Tributari II                              
 • Dret Processal II
5è curs 6è curs
1r semestre
 • Delinqüència Econòmica                                  
 • Dret del Treball i la Seguretat Social I             
 • Dret Internacional Privat                                  
 • 12 crèdits optatius
2n semestre
 • Crims contra la Humanitat i els Drets Humans      
 • Dret Penitenciari                                               
 • Violència Domèstica i Delinqüència contra les Dones             
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 • Dret de la Unió Europea
 
 • Treball de Final de Grau de Dret
 • Treball de Final de Grau de Criminologia

Assignatures optatives

5è curs
 
 • Penologia Comparada / 6 cr.
 • Gènere i Criminologia / 6 cr.
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Pràcticum Extern / 12 cr.