Pla d'estudis Grau en Ciències Biomèdiques

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Biomèdiques

Horaris

Horaris, Aules i Examens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Genètica
- Biologia Cel·lular
- Estructura i Funció de Biomolècules
- Biofísica
- Química Orgànica
 2n semestre
- Anatomia Humana: Aparell Locomotor
- Metabolisme de Biomolècules
- Bioestadística i Anàlisi de Dades
- Histologia i Fisiologia General
- Fonaments de Microbiologia i Virologia
Anual
- Laboratori I
1r semestre
- Anatomia Humana: Òrgans Interns
- Biologia Molecular de la Cèl·lula
- Genètica Humana
- Histologia de Sistemes
2n semestre
- Estructura i Funció del Sistema Nerviós
- Immunologia
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia
Anual
- Laboratori II
- Fisiologia de Sistemes 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Anatomia Patològica
- Microbiologia Mèdica
- Immunopatologia
- Bases Biològiques de la Patologia
2n semestre
- Farmacologia
- Genètica Mèdica
- Bioinformàtica
- Bioquímica Clínica
- Toxicologia
 Anual
- Principis d'Epidemiologia, Salut Pública i Bioètica
 
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
- Nutrició i Dietètica / 6 cr.
- Genètica del Càncer i Oncologia / 6 cr. 
- Control de l'Expressió Gènica en Eucariotes / 6 cr. 
- Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer / 6 cr. 
- Biofísica de Membranes / 6 cr. 
- Història de la Biologia / 6 cr. 
- Fisiologia de la Conducta / 6 cr. 
- Antropologia Forense / 3 cr. 
- Economia i Gestió d'Empresa / 3 cr. 
- Biologia Humana / 6 cr. 
- Citogenètica / 6 cr. 
- Genètica i Reproducció / 3 cr. 
- Immunologia de les Malalties Infeccioses / 6 cr. 
- Parasitologia / 3 cr. 
- Fisiologia Aplicada / 6 cr. 
- Neuroquímica / 6 cr. 
- Tecnologia de la Reproducció / 6 cr. 
- Animals Transgènics / 6 cr. 
- Nanobiotecnologia / 6 cr. 
- Teràpia Gènica i Cel·lular / 6 cr. 
- Enginyeria Biomèdica i Aplicacions de l'Electrònica / 6 cr. 
- Pràctiques Professionals / 12 cr.  

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.