Pla d'estudis Grau en Ciències Biomèdiques

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els processos bàsics de la vida en diversos nivells d'organització: molecular, cel·lular, tissular, d'òrgan, individual i de la població.
 • Utilitzar els coneixements propis per a descriure problemes biomèdics, en relació amb les causes, els mecanismes i els tractaments.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen conceptual i experimentalment les bases moleculars i cel·lulars rellevants en patologies humanes i animals.
 • Demostrar que es comprenen les bases i els elements aplicables al desenvolupament i a la validació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
 • Demostrar que es coneixen els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques com cal per a seguir adequadament la bibliografia biomèdica.
 • Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i la implementació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en un laboratori de recerca biomèdica, en un laboratori d'un departament clínic o en la indústria biomèdica.
 • Planificar i implementar a la pràctica experiments i procediments d'anàlisi de laboratori en el camp de la biomedicina.
 • Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic.
 • Utilitzar eines bioinformàtiques, bases de dades i mètodes d'anàlisi de dades experimentals
 • Presentar, de forma escrita i oral, els objectius, el desenvolupament i els resultats d'un projecte d'investigació/innovació biomèdic, tant per a un públic expert com no expert.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases científiques de les tècniques de diagnòstic en biomedicina.
 • Aplicar els coneixements de tecnologies biomèdiques per a la descripció de fenòmens o problemes en biologia humana o animal, en relació amb les seves causes, mecanismes i tractaments.
 • Demostrar que coneix i comprèn metodologies d'enginyeria en nanotecnologia i electrònica per a la seva aplicació a aspectes biomèdics.
 • Demostrar que comprèn les bases i aplicacions de la tecnologia de la imatge i les aplicacions de les radiacions a la biotecnologia.
 • Demostrar que coneix i comprèn les tècniques relacionades amb les tecnologies genètiques i de la reproducció.

Competències transversals

 • Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.
 • Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
 • Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació en el nivell de postgrau.
 • Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la investigació i de les activitats professionals.
 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.