Pla d'estudis Grau en Ciències Biomèdiques

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101935 - Anatomia humana: aparell locomotor

 101917 - Bioestadística i anàlisi de dades

 101892 - Biofísica

 101914 - Biologia cel·lular

 101916 - Estructura i funció de biomolècules

 101913 - Genètica

 101915 - Metabolisme de biomolècules

 101933 - Fonaments de microbiologia i virologia

 101894 - Histologia i fisiologia general

 101907 - Laboratori I

 101893 - Química orgànica (2023-24)

2n curs

 101934 - Anatomia humana: òrgans interns

 101905 - Fisiologia de sistemes

 101890 - Biologia del desenvolupament i teratogènia

 101898 - Biologia molecular de la cèl·lula

 101919 - Estructura i funció del sistema nerviós

 101887 - Genètica humana

 101895 - Histologia de sistemes

 101932 - Immunologia

 101906 - Laboratori II

3r curs

 101884 - Anatomia patològica

 101883 - Bases biològiques de la patologia

 101909 - Bioinformàtica

 101912 - Bioquímica clínica

 101911 - Farmacologia

 101886 - Genètica mèdica

 101929 - Immunopatologia

 101928 - Microbiologia mèdica (2023-24)

 101901 - Principis d'epidemiologia, salut pública i bioètica

 101910 - Toxicologia

4t curs

 101885 - Treball de fi de grau

Optatives

 101925 - Animals transgènics

 101904 - Antropologia forense

 101899 - Biofísica de membranes

 101889 - Biologia humana

 101897 - Biologia molecular i cel·lular del càncer

 101888 - Citogenètica

 101896 - Control de l'expressió gènica en eucariotes

 101903 - Economia i gestió d'empresa (2023-24)

 101908 - Fisiologia aplicada

 106067 - Fisiologia de la Conducta

 101882 - Genètica del càncer i oncologia

 101891 - Genètica i reproducció

 101902 - Història de la biologia

 101931 - Immunologia de les malalties infeccioses

 101922 - Nanobiotecnologia

 101918 - Neuroquímica

 101881 - Nutrició i dietètica

 101927 - Parasitologia (2023-24)

 101926 - Pràctiques professionals

 101921 - Tecnologia de la reproducció

 101920 - Teràpia gènica i cel·lular