Pla d'estudis Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública

Horaris

Dos torns: Un de matí i un de tarda.

Pots consultar l'horari de primer curs més avall i els de la resta de cursos en el següent enllaç.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     48 12
Totals 60 108 60 12

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. També s'ha previst la possibilitat d'un règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Anàlisi Política
Menció en Gestió i Anàlisi de les Polítiques Públiques
Menció en Relacions Internacionals

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Ciència Política
Sociologia
Economia Política
Anglès per a les Ciències Socials
Fonaments del Dret Públic
Política i Món Contemporani
Pensament Polític
Política Espanyola
Relacions Internacionals
Administració i Polítiques Públiques
Metodologia de l'Anàlisi Política
3r curs 4t curs
Comportament Polític
Sistema Internacional Contemporani
Gestió Pública
Política Comparada I
Tècniques d'Investigació
Institucions i Política de la Unió Europea
Política Econòmica i Economia del Sector Públic
Política Comparada II
Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

L'assignatura de Pràctiques és de 12 crèdits. La resta d'assignatures optatives és de 6 crèdits.

3r i 4t cursos Menció en Anàlisi Política
Pràctiques Externes
Demografia
Habilitats Professionals
Tècniques Multivariants d'Investigació Política
Tècniques Qualitatives d'Investigació Política
Economia i Comerç Internacional
Economia Espanyola
Obligatòries de menció:
Partits
Teoria Política
Anàlisi Electoral
Política Catalana

Optatives de menció:
Comunicació i Opinió Pública
Política Comparada III
Grups d'Interès i Moviments Socials
Dret Constitucional
Menció en Gestió i Anàlisi de les Polítiques Públiques Menció en Relacions Internacionals
Obligatòries de menció:
Govern Local
Anàlisi de les Polítiques Públiques
Avaluació de la Gestió Pública
Govern Multinivell

Optatives de menció:
Polítiques Comunitàries
Dret Administratiu
Finances Públiques
Negociació d'Intervencions Públiques
Obligatòries de menció:
Teoria de les Relacions Internacionals
Política Internacional Europea
Anàlisi i Resolució de Conflictes
Política Exterior Espanyola

Optatives de menció:
Anàlisi de Polítiques Exteriors
Dret Internacional Públic
Organitzacions Internacionals
Problemes Actuals de les Relacions Internacionals