Pla d'estudis Grau en Biotecnologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Biotecnologia

Horaris

Horaris, Aules i Examens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Biologia Cel·lular
 • Física
 • Fonaments de Química
 • Tècniques Instrumentals Bàsiques
 •  Laboratori Integrat 1
2n semestre
 • Química Orgànica 
 • Laboratori Integrat 2
 • Biologia Animal i Vegetal
 • Genètica
 • Fisiologia Vegetal
Anual
 • Matemàtiques
 • Bioquímica
   
1r semestre
 • Probabilitat i Estadística
 • Biologia i Genètica Molecular
 • Fonaments d'Enginyeria de Bioprocessos
 • Microbiologia
 • Economia i Gestió d'Empreses
 • Laboratori Integrat 3
2n semestre
 • Mètodes Numèrics i Aplicacions Informàtiques 
 • Laboratori Integrat 4 
 • Fisiologia Animal
 • Bioreactors
 • Microbiologia Molecular
 • Tecnologia del DNA recombinant
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Química i Enginyeria de Proteïnes
 • Bioinformàtica
 • Genòmica , Proteòmica i Interactòmica
 • Processos de Separació i Purificació
 • Tècniques Instrumentals Avançades
 • Biotecnologia i Societat
 • Laboratori Integrat 5
2n semestre
 • Laboratori Integrat 6 
 • Immunologia
 • Virologia
 • Anàlisi i Síntesi de Bioprocessos
 • Aspectes Legals de la Biotecnologia
 • Cultius Cel·lulars
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Professionals (*)
 • Biodiversitat
 • Nanobiotecnologia 
 • Animals Transgènics
 • Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes
 • Farmacologia
 • Enginyeria Genètica de Microorganismes
 • Millora Genètica Animal
 • Patologia Molecular
 • Tecnologia de la Reproducció
 • Teràpia Gènica i Cel·lular
 • Vacunes i Fàrmacs Biotecnològics
 • Processos Biocatalítics i Química Verda
 • Biocatàlisi
 • Biotecnologia Alimentària
 • Biotecnologia i Medi Ambient
 • Introducció al Control de Bioprocessos
 • Fisiologia Vegetal Aplicada
 • Modelització i Simulació de Biosistemes
 • Projectes de Plantes Biotecnològiques
 • Biologia Sintètica
 • Biologia Estructural

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.