Pla d'estudis Grau en Biotecnologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100939 - Biologia cel·lular

 100938 - Bioquímica

 100915 - Fonaments de química

 100967 - Matemàtiques

 100914 - Química orgànica

 100946 - Biologia animal i vegetal

 100945 - Fisiologia vegetal

 100944 - Genètica

 100928 - Laboratori integrat 1

 100927 - Laboratori integrat 2

 100921 - Tècniques instrumentals bàsiques

2n curs

 100932 - Fisiologia animal 

 100966 - Mètodes numèrics i aplicacions informàtiques

 100965 - Probabilitat i estadística

 100936 - Biologia i genètica molecular

 100961 - Bioreactors

 100969 - Economia i gestió d'empresa

 100960 - Fonaments d'enginyeria de bioprocessos

 100926 - Laboratori integrat 3

 100925 - Laboratori integrat 4

 100953 - Microbiologia

 100952 - Microbiologia molecular

 100934 - Tecnologia del DNA recombinant

3r curs

 100962 - Anàlisi i síntesi de bioprocessos

 100971 - Aspectes legals de la biotecnologia

 100948 - Bioinformàtica

 100970 - Biotecnologia i societat

 100929 - Cultius cel·lulars

 100947 - Genòmica, proteòmica i interactòmica

 100918 - Immunologia

 100924 - Laboratori integrat 5

 100923 - Laboratori integrat 6

 100959 - Processos de separació i purificació

 100935 - Química i enginyeria de proteïnes

 100922 - Tècniques instrumentals avançades

 100951 - Virologia

4t curs

 100950 - Treball de final de grau

Optatives

 100937 - Animals transgènics

 100956 - Biocatàlisi

 100941 - Biocatalitzadors immobilitzats

 100931 - Biodiversitat

 100963 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes

 100968 - Biotecnologia alimentària

 100955 - Biotecnologia ambiental

 100958 - Control i instrumentació

 100972 - Enginyeria genètica de microorganismes

 100943 - Farmacologia

 100954 - Fisiologia vegetal aplicada

 100957 - Millora genètica animal

 100919 - Modelització i simulació de biosistemes

 100933 - Nanobiotecnologia

 100949 - Patologia molecular

 100916 - Pràctiques externes

 100964 - Projectes de plantes biotecnològiques

 100942 - Tecnologia de la reproducció

 100930 - Teràpia gènica i cel·lular

 100973 - Vacunes i fàrmacs biotecnològics