Pla d'estudis Grau en Biotecnologia

Coneixements

 • Citar l'avanç socioeconòmic, mediambiental i cultural de la societat aportat per la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de la biotecnologia.
 • Descriure les bases moleculars, cel·lulars i fisiològiques de l'organització, funcionament i integració dels organismes vius en el marc de la seva aplicació als processos biotecnològics.
 • Descriure les bases del disseny i funcionament de bioreactors.
 • Identificar les metodologies analítiques per a l'assaig de l'activitat biològica dels components cel·lulars, en especial enzims, in vivo i in vitro.
 • Identificar les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques dels microorganismes que tenen una aplicació potencial en processos biotecnològics i les possibilitats de manipulació de microorganismes.
 • Descriure les estratègies de producció i millora de productes de diferents sectors de producció per mètodes biotecnològics i demostrar una visió integrada del procés d'R+D+I.

Habilitats

 • Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació i el tractament de dades a l'àmbit de la biotecnologia.
 • Analitzar de manera crítica els resultats experimentals en l'àmbit de la biotecnologia.
 • Aplicar els fonaments de matemàtiques, física i química necessaris al desenvolupament d'un procés biotecnològic.
 • Aplicar les principals tècniques associades a la utilització de sistemes biològics.
 • Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de diferents sistemes biològics.
 • Interpretar la legislació que regula la propietat intel·lectual en l'àmbit del coneixement i l'aplicació de la biotecnología.

Competències

 • Actuar, en el desenvolupament de projectes biotecnològics, amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, d'acord amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible.
 • Avaluar en l'àmbit de la biotecnologia desigualtats per raó de sexe o gènere.
 • Dissenyar experiments que permetin resoldre problemes concrets en l'àmbit de la biotecnologia.
 • Treballar en equips multidisciplinaris en l'àmbit de la biotecnologia, desenvolupant els valors personals quant a les relacions interpersonals i al treball en grup.
 • Proposar estratègies de producció i millora de productes de diferents sectors de producció per mètodes biotecnològics i demostrar una visió integrada del procés d'R+D+I.
 • Calcular els paràmetres rellevants en fenòmens de transport i els balanços de matèria i energia en els processos bioindustrials.