Pla d'estudis Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102300 - Dret Civil I (2020-21)

 102252 - Dret Penal I (2020-21)

 102231 - Dret Romà (2020-21)

 102197 - Història del Dret i de les Institucions (2020-21)

 102251 - Instruments per a l'Estudi (2020-21)

 102277 - Introducció a l'Economia

 102299 - Organització Constitucional de l'Estat (2020-21)

 102267 - Teoria del Dret

 102216 - Dret Constitucional I

 102246 - Dret Penal II (2020-21)

2n curs

 102276 - Dret Administratiu I (2020-21)

 102232 - Dret Internacional Públic

 102230 - Dret Administratiu II (2020-21)

 102240 - Dret Civil II

 102239 - Dret Civil III (2020-21)

 102215 - Dret Constitucional II

 102263 - Dret de la Unió Europea

 102271 - Dret Mercantil I (2020-21)

 102245 - Dret Penal III

3r curs

 102229 - Dret Administratiu III (2020-21)

 102238 - Dret Civil IV

 102292 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I (2020-21)

 102291 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II (2020-21)

 102223 - Dret Financer i Tributari I

 102222 - Dret Financer i Tributari II

 102270 - Dret Mercantil II

 102207 - Dret Processal I

 102206 - Dret Processal II (2020-21)

4t curs

 102259 - Dret Internacional Privat (2020-21)

 102255 - Protecció Internacional dels Drets Humans (2020-21)

 103957 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 102282 - Bioètica

 100471 - Crims contra la Humanitat i els Drets Humans (2020-21)

 103956 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica (2020-21)

 103955 - Dret de Família

 102273 - Dret de l'Assegurança (2020-21)

 102293 - Dret de la Seguretat Social (2020-21)

 102237 - Dret de Successions

 102261 - Dret del Comerç Internacional (2020-21)

 102227 - Dret del Medi Ambient (2020-21)

 102260 - Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) (2020-21)

 102285 - Dret i Benestar Animal (2020-21)

 102226 - Dret Local (2020-21)

 102272 - Dret Marítim (2020-21)

 102247 - Dret Penal Econòmic i de l'Empresa (2020-21)

 102225 - Dret Urbanístic (2020-21)

 102214 - Drets Fonamentals (2020-21)

 105068 - Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals (2020-21)

 102204 - Els Judicis Penals

 102219 - Fiscalitat Empresarial (2020-21)

 102280 - Gènere i Dret (2020-21)

 102205 - Gestió dels Litigis Civils

 102258 - Institucionalització del Sistema Internacional (2020-21)

 102213 - Institucions Polítiques de Catalunya

 102221 - L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions (2020-21)

 102257 - La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea

 102249 - Multiculturalitat i Llibertat Religiosa (2020-21)

 105066 - Pràctiques en Oficines Judicials (2020-21)

 104153 - Pràctiques Externes (2020-21)

 100507 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques (2020-21)

 102234 - Responsabilitat Civil

 105067 - Simulació Jurídica

 102294 - Sistemes Jurídics Contemporanis (2020-21)