Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Formació General
Menció en Informàtica Industrial
Menció en Control de Sistemes

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
-Física
-Matemàtiques
-Informàtica
-Empresa
-Antropologia
2n semestre
-Química
-Càlcul
-Expressió Gràfica
-Física Elèctrica
-Enginyeria Mediambiental
1r semestre
-Organització d'Empreses
-Teoria de Circuits i Enginyeria Elèctrica
-Estadística
-Teoria de Màquines i Mecanismes
-Automatismes i Mètodes de Control Industrial
2n semestre
-Ciència i Tecnologia de Materials
-Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
-Sistemes Electrònics
-Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
-Resistència de Materials
3r curs 4t curs
1r semestre
-Tecnologia Electrònica
-Electrònica Digital i Microprocessadors
-Sistemes de Producció Industrial
-Electrotècnia
-Regulació Automàtica
2n semestre
-Veritat, Bondat i Bellesa
-Informàtica Industrial i Comunicacions
-Automatització Industrial
-Electrònica de Potència
-Instrumentació Electrònica
-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs  
-Pràctiques Professionals (*)
-Idioma (Anglès)
-Idioma (Alemany)
 
Menció en Informàtica Industrial Menció en Control de Sistemes
-Aplicacions Industrials de les TICs
-Tractament Digital del Senyal
-Anàlisi i Disseny de Sistemes en Temps Real
-Comunicacions Industrials
-Aplicacions de l'Electrònica Industrial
-Sistemes Robotitzats
-Tècniques Avançades de Control
-Comunicacions Industrials
-Robòtica Avançada
-Automatismes de Seguretat Industrial
-Aplicacions de l'Electrònica Industrial
-Aplicacions Industrials de les TICs

(*) Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte aquesta que és de 12

Calendari d’implantació

Aquesta titulació està totalment implantada.