Pla d'estudis Grau en Geologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que es comprenen els fonaments de la geologia a nivell bàsic i que s'és capaç d'identificar els tipus essencials de minerals, roques i estructures.
 • Relacionar les propietats físiques de la matèria amb la seva estructura.
 • Identificar i caracteritzar minerals i roques mitjançant tècniques instrumentals, determinar-ne els ambients de formació i conèixer-ne les aplicacions industrials.
 • Reconèixer els processos mineralogenètics i petrogenètics i la seva dimensió temporal.
 • Demostrar que es coneixen les aplicacions i les limitacions dels mètodes geofísics per al coneixement de la Terra.
 • Demostrar que es coneixen les aplicacions i les limitacions dels mètodes geoquímics per al coneixement de la Terra.
 • Demostrar que es comprenen les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres, i en escales diferents.
 • Descriure les successions estratigràfiques i la seva dimensió temporal i utilitzar les tècniques de correlació i la seva interpretació.
 • Reconèixer les fàcies sedimentàries i els processos i ambients que les generen.
 • Demostrar que es coneixen les tècniques per identificar els principals grups fòssils i utilitzar-los en la interpretació i la datació dels medis sedimentaris antics, així com relacionar-los amb la història de la Terra.
 • Reconèixer els sistemes geomorfològics, interpretar les formes del relleu i valorar l'evolució del paisatge.
 • Reconèixer, representar i reconstruir estructures tectòniques i els processos que les generen, i relacionar tipus de roques i estructures amb ambients geodinàmics.
 • Elaborar models del subsòl a partir de dades de superfície i geofísiques.
 • Utilitzar eines matemàtiques en la resolució de problemes geològics.
 • Utilitzar conceptes de biologia en la resolució de problemes geològics.
 • Utilitzar conceptes de química en la resolució de problemes geològics.
 • Utilitzar conceptes de física en la resolució de problemes geològics.
 • Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així com els programes informàtics adequats.
 • Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, i els programes informàtics adequats.
 • Utilitzar sistemes d'informació geogràfica aplicats a la geologia.
 • Valorar i dur a terme la selecció i la recollida de mostres geològiques apropiades.
 • Elaborar i interpretar mapes geològics i altres tipus de representació de la informació geològica (columnes, quadres de correlació, talls geològics, etc.).
 • Integrar evidències de camp i laboratori amb la teoria, seguint una seqüència des de l'observació a l'anàlisi, el reconeixement, la síntesi i la modelització.
 • Formular i comprovar hipòtesis a partir d'aquesta integració.
 • Reconèixer teories, paradigmes, conceptes i principis propis de la geologia per utilitzar-los en diferents àmbits d'aplicació, científics i tècnics.
 • Planificar l'exploració i el desenvolupament sostenible de recursos geològics.
 • Aportar solucions a problemes geològics en la geologia aplicada i l'enginyeria.
 • Identificar i tractar problemes mediambientals, planificar l'ordenació del territori i conèixer els principis de la prevenció i la mitigació dels riscos geològics.
 • Descriure, analitzar, avaluar, planificar i gestionar el medi físic i el patrimoni geològic.
 • Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de conducta professionals.
 • Identificar i descriure matemàticament un problema, estructurar-ne la informació disponible i seleccionar un model adequat.
 • Contrastar la solució obtinguda després de resoldre un model matemàtic, en termes d'ajust al fenomen real. Identificar, analitzar i resoldre els problemes de gestió d'empreses i de persones, i de situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Avaluar i prendre decisions en matèria de nous negocis.
 • Descriure el procés estratègic i els models de negoci.
 • Elaborar un pla estratègic, de negoci o d'empresa.

Competències transversals

 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 • Treballar en entorns i localitzacions diferents, apreciant i respectant la diversitat i la multiculturalitat.
 • Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.