Pla d'estudis Grau en Enginyeria Mecànica

Competències bàsiques

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional

Competències específiques

 • Demostrar coneixements fonamentals de matemàtiques, física, química, enginyeria de materials, mecànica aplicada i estructures.
 • Aplicar els elements necessaris de la legislació, la regulació i normalització en l?àmbit professional.
 • Analitzar dades obtingudes a través d?assajos experimentals.
 • Gestionar un projecte d?enginyeria mecànica incloent la planificació, direcció, execució i la seva avaluació.
 • Dissenyar elements i sistemes mecànics utilitzant les eines de disseny gràfic assistit per ordinador.
 • Utilitzar els coneixements sobre mecànica de fluïts, termotècnia i fonaments d?electricitat i d?automatització en l?àmbit de l?enginyeria mecànica.
 • Desenvolupar elements, sistemes i productes mecànics mitjançant les tècniques de CAD-CAM-CAE i PDM.
 • Dissenyar estructures aplicant criteris de racionalitat en les construccions industrials.
 • Organitzar la producció industrial aplicant els coneixements de processos de fabricació, operacions, manteniment, qualitat i estadística.

Competències transversals

 • Aprendre nous coneixements, tècniques, mètodes i teories de manera autònoma al llarg de tota la vida professional.
 • Gestionar el temps i organitzar la feina.
 • Utilitzar les eines i mitjans de comunicació i processat de la informació que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Treballar en equips multidisciplinaris, assumint diferents rols, amb absolut respecte dels drets fonamentals i de la igualtat entre homes i dones.
 • Desenvolupar un raonament i un pensament crític.
 • Demostrar interès per la qualitat.
 • Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals,de prevenció i de sostenibilitat en l?exercici professional.
 • Tenir capacitat d?iniciativa, creativitat i de presa de decisions.