Pla d'estudis Grau en Enginyeria Mecànica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Mecànica

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Formació General
Menció de Processos Industrials
Menció de Disseny Integral

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Física
- Matemàtiques
- Informàtica
- Empresa
- Antropologia
2n semestre
- Química
- Càlcul
- Expressió Gràfica
- Física Elèctrica
- Enginyeria Mediambiental
1r semestre
- Organització d'Empreses
- Tecnologia Elèctrica i Electrònica
- Estadística
- Teoria de Màquines i Mecanismes
- Automatismes i Mètodes de Control Industrial
2n semestre
- Ciència i Tecnologia de Materials
- Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
- Teoria de Circuits
- Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
- Resistència de Materials
3r curs 4t curs
Anual
- Projectes d'Enginyeria Mecànica
1r semestre
- Elasticitat
- Sistemes de Producció Industrial
- Tecnologia Mecànica
- Enginyeria Fluidotèrmica
- Ampliació d'Expressió Gràfica
2n semestre
- Veritat, Bondat i Bellesa
- Teoria de les Estructures i Construccions Industrials
- Disseny de Màquines i Mecanismes
- Processos de Fabricació
- Màquines i Motors Tèrmics
Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs / crèdits  
- Idioma (Anglès)
- Idioma (Alemany)
- Pràctiques Professionals (*)
 
Menció de  Processos Industrials Menció de Disseny Integral
- Mètodes Avançats de Producció
- Ecodisseny de Producte i Petjada de Carboni
- Fabricació CNC i Simulació
- Automatització de Processos Industrials
- Disseny d'Instal·lacions Hidràuliques i Climatització
- Control de Qualitat i Sistemes de Gestió
- Sistemes d'Informació per al Disseny i la Fabricació
- Disseny Mecànic i Realitat Virtual
- Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)
- Selecció de Materials per al Disseny
- Ampliació de Resistència de Materials
- Disseny d'Instal·lacions Hidràuliques i Climatització
- Control de Qualitat i Sistemes de Gestió
- Ecodisseny de Producte i Petjada de Carboni
 


(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.

Calendari d’implantació

Aquesta titulació està totalment implantada.