Pla d'estudis Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

Fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març. Apunta't a la fira virtual de graus de la UAB: fem sessions informatives amb les professores i els professors i amb estudiants del grau que t'interessa.

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Aplicar els principis bàsics de les matemàtiques, la física, la química, l’expressió gràfica i la informàtica per resoldre problemes d’enginyeria.
 • Desenvolupar-se en un entorn empresarial mitjançant el concepte d’empresa, els principis bàsics d’organització i gestió d’empreses i les funcions d’una oficina de projectes.
 • Aplicar els principis bàsics de teoria de circuits, màquines elèctriques, electrònica, automatismes i mètodes de control per resoldre problemes d’enginyeria.
 • Aplicar els principis de termodinàmica, transmissió de calor, mecànica de fluids, ciència i tecnologia de materials, màquines i mecanismes i resistència de materials per resoldre problemes d’enginyeria.
 • Redactar, organitzar, desenvolupar, gestionar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial que tinguin per objecte la construcció, la reforma, la conservació, la demolició, la fabricació, la instal·lació, el muntatge o l’explotació d’instal·lacions energètiques, elèctriques, industrials i els processos de fabricació, d’acord amb la normativa, la legislació i els reglaments vigents, i aplicar-hi els principis i mètodes de la qualitat.
 • Analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, les característiques energètiques dels edificis i instal·lacions, fer projectes d’enginyeria d’estalvi energètic aplicant les tecnologies mediambientals i sostenibilitat i operar en el mercat de l’energia.
 • Aplicar els principis avançats de màquines elèctriques, electrònica de potència, regulació automàtica, instrumentació, anàlisi de dades, sistemes de comunicació i instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió per resoldre problemes d’enginyeria.
 • Aplicar els principis de la naturalesa del vent, els recursos hídrics, la biomassa i el sol i la tecnologia avançada desenvolupada per a cada font energètica per dissenyar sistemes generadors d’energia eòlics, hidràulics, basats en biomassa, solars, fotovoltaics i tèrmics.
 • Aplicar els coneixements avançats de les tecnologies específiques de l’àrea de l’enginyeria de les energies renovables i l’eficiència energètica per resoldre problemes d’enginyeria.

Competències transversals

 • Resoldre problemes amb raonament crític, iniciativa, presa de decisions i creativitat. 
 • Gestionar el temps i planificar la feina. 
 • Treballar en equips multidisciplinaris i assumir-hi diferents rols, amb absolut respecte dels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones. 
 • Orientar la feina als resultats i a la millora contínua. 
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 • Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l’exercici professional.