Pla d'estudis Grau en Dret

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Adquirir els coneixements bàsics de les diferents dogmàtiques jurídiques i exposar-los en públic.
 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Exposar les reformes legislatives i els canvis jurisprudencials.
 • Aplicar els valors i els principis ètics vinculats amb l'exercici professional del dret.
 • Negociar i intercedir en el marc d'un conflicte entre persones o institucions diferents (entre administracions públiques i administrat, en el marc familiar i de protecció de menors, entre empreses i treballadors i els seus representants, parts processals, etc.).
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar que es comprenen i es coneixen les principals institucions polítiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt amb els seus respectius.
 • Contextualitzar les diferents formes de creació del dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual.
 • Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.

Competències transversals

 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 • Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
 • Poder realitzar una aproximació a un problema jurídic utilitzant els mitjans d'investigació pertinents (fonts doctrinals, bases de dades legislatives, pagines web d'institucions).
 • Tenir habilitat per prendre decisions.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Respectar el secret professional.
 • Defensar i promoure els valors bàsics de la convivència en democràcia.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 • Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
 • Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o grups per a aconseguir un objectiu.
 • Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.