Pla d'estudis Grau en Genètica

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Conèixer, aplicar i interpretar els procediments bàsics del càlcul matemàtic, de l'anàlisi estadística i de la informàtica, la utilització de la qual és imprescindible en genètica i en genòmica.
 • Conèixer i comprendre els fonaments químics subjacents a les propietats moleculars dels processos genètics i biològics en general.
 • Reconèixer i descriure estructuralment i funcionalment els diferents nivells d'organització biològica, des de la macromolècula fins a l'ecosistema.
 • Descriure la diversitat dels éssers vius i interpretar-la evolutivament.
 • Conèixer i interpretar les bases metabòliques i fisiològiques dels organismes.
 • Enunciar i valorar les propietats biològiques i les característiques genètiques dels organismes model de la genètica.
 • Descriure i interpretar els principis de la transmissió de la informació genètica a través de les generacions.
 • Elaborar i treballar amb mapes genètics.
 • Comprendre i descriure l'estructura, la morfologia i la dinàmica del cromosoma eucariòtic durant el cicle cel·lular i la meiosi.
 • Descriure i identificar les característiques estructurals i funcionals dels àcids nucleics i les proteïnes incloent-hi els seus diferents nivells d'organització.
 • Dissenyar i executar protocols complets de les tècniques estàndards que formen part de l'instrumental del genètic molecular: purificació, amplificació i seqüenciació de DNA genòmic de fonts biològiques, enginyeria genètica en microorganismes, plantes i animals.
 • Descriure les bases genètiques del desenvolupament i del control de l'expressió gènica.
 • Definir la mutació i els seus tipus, i determinar els nivells de dany gènic, cromosòmic i genòmic en el material hereditari de qualsevol espècie, tant espontani com induït, i avaluar-ne les conseqüències.
 • Utilitzar i interpretar les fonts de dades de genomes i macromolècules de qualsevol espècie i comprendre els fonaments de l'anàlisi bioinformàtica per establir les relacions corresponents entre estructura, funció i evolució.
 • Conèixer i aplicar les eines "òmiques" de la genòmica, la transcriptòmica i la proteòmica.
 • Descriure l'organització, l'evolució, la variació interindividual i l'expressió del genoma humà.
 • Dissenyar i interpretar estudis d'associació entre polimorfismes genètics i caràcters fenotípics per a la identificació de variants genètiques que afecten el fenotip, incloent-hi les associades a patologies i les que confereixen susceptibilitat a malalties humanes o altres espècies d'interès.
 • Mesurar i interpretar la variació genètica dins i entre poblacions des d'una perspectiva clínica, de millora genètica d'animals i plantes, de conservació i evolutiva.
 • Descriure els mecanismes epigenètics.
 • Demostrar que es comprenen les bases genètiques del càncer.
 • Fer diagnòstics i assessoraments genètics i considerar-ne els dilemes ètics i legals.
 • Elaborar, dirigir, executar i assessorar projectes en què calguin coneixements de genètica o de genòmica.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que permetin transmetre els diferents aspectes de la genètica en entorns educatius.
 • Percebre la importància estratègica, industrial i econòmica de la genètica i de la genòmica en les ciències de la vida, la salut i la societat.
 • Aplicar l'esperit emprenedor en l'àrea de la genètica i la genòmica a partir d'una visió integrada del processos d'R+D+I.
 • Integrar coneixements i habilitats per a elaborar un treball acadèmic o professional relacionat amb la genètica.

Competències transversals

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Aplicar el mètode científic a la resolució de problemes.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les llengües pròpies i en anglès.
 • Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 • Tenir capacitat d'organització i planificació.
 • Prendre decisions.
 • Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
 • Treballar individualment i en equip.
 • Treballar en un context internacional.
 • Raonar críticament.
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Assumir un compromís ètic
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Valorar la importància de la qualitat i de la feina ben feta.
 • Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.