Pla d'estudis Grau en Dret i Licence en Droit i Master 1 en Droit

Competències bàsiques

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

 

Competències específiques

 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i els generals de l’ordenament jurídic.
 • Defensar i promoure els valors essencials de l’Estat social i democràtic de Dret.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, autos, providències, testaments, legislació...).
 • Cercar, interpretar i aplicar normes jurídiques.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Argumentar i fonamentar l’aplicació de les normes jurídiques.
 • Identificar els conflictes d’interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Presentar en públic la problemàtica que representa un determinat plet, les normes jurídiques que li són aplicables i les solucions més coherents.
 • Negociar i arbitrar entre persones o institucions diferents en el marc d’un conflicte (entre administracions públiques – administrat, conflictes en el marc familiar i de protecció de menors, entre empreses – treballadors i els seus representants, parts processals...).
 • Integrar la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Demostrar que posseeix una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i en el desenvolupament de la dialèctica jurídica.

Competències transversals

 • Gestionar informació d’una manera eficient, podent assimilar un volum de dades considerable en un temps limitat
 • Presentar informació de manera apropiada en funció del tipus d’audiència
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Utilitzar diferents tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Tenir habilitat per a prendre decisions.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi i conclusions.
 • Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant a l’hora d’enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Respectar el secret professional.