Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals

S'ofereix formació teòrica i pràctica sobre l'aplicació de tecnologies avançades de la informació en la documentació, anàlisi i divulgació del patrimoni històric cultural, tant textual com material

Pla d'estudis Màster Oficial - Humanitats i Patrimoni Digitals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

El TFM és un projecte de recerca, un estudi o una memòria que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que els/les estudiants apliquin els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirides al llarg del màster per a demostrar l’assoliment dels objectius globals i d’aprenentatge. Per tant, la manera en què s’integrin aquests coneixements, habilitats, actituds i competències ha d’anar lligada als objectius concrets de formació i d’exercici professional propis del màster.

El TFM ha de ser un treball de recerca original en el sentit estricte. Algunes de les formes en què es poden presentar els treballs de fi de màster poden ser com a article científic, com a assaig, com a informe clàssic de recerca o com a proposta de producte, entre els formats més freqüents. La redacció del TFM, sigui quina sigui la seva finalitat i la seva forma, ha de ser clara, sintètica i acadèmica. 

La realització del TFM serà individual. Excepcionalment, es podran fer TFMs en grup, dins el context d'un projecte d'Aprenentatge Basat en Reptes, i sempre amb el vist-iplau de la coordinació del màster.

Nom del coordinador del TFM: Cesar Carreras Monfort

Guia Docent

Podeu consultar els TFM de la Facultat de Filosofia i Lletres al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Màster de la Facultat de Filosofia i Lletres.