Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Treballs de fi de màster

 

 

Treballs de fi de màster

1. PRESENTACIÓ 

Aquest mòdul de 15 crèdits és obligatori per a tot l'alumnat del màster i constitueix la plasmació final per part de l'alumnat del que ha après en el màster. L'objectiu d'aquest treball és que l'alumnat adquireixi els coneixements i capacitats necessàries per a la realització d'un treball acadèmic extens en un dels àmbits següents: la Traducció i la Mediació Intercultural o la Traductologia i els Estudis Interculturals.

Concretament, es pretén que l'alumnat sigui capaç de demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats; d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball i a la recerca i, finalment, de resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris relacionats amb l'especialitat.

A la especialitat professional, amb la col·laboració amb entitats es pretén que l'alumnat es familiaritzi amb l'àmbit professional, interactuï amb el sector de la traducció i utilitzi d'una manera totalment pràctica les eines i coneixements que ha adquirit durant les classes. Aquesta col·laboració és molt valuosa per acabar d'assimilar els conceptes teòrics de les diferents assignatures del màster i és un bon complement per obtenir una visió transversal i completa del sector de la traducció.

2. INSTRUCCIONS PER A L'ELABORACIÓ DEL TFM

Objectiu: L'objectiu del Treball final de màster és fer un treball d'anàlisi, investigació i/o reflexió de la pràctica traductora.

En el Treball final de màster, l'alumnat ha de demostrar que:

 1. Han adquirit els coneixements en els quals han estat formats en el màster.
 2. Tenen capacitat reflexiva i crítica.
 3. Tenen coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats.
 4. Saben utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball i a la recerca.
 5. Saben resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris, relacionats amb la traducció i els estudis interculturals.
 6. Saben exposar i defensar els resultats obtinguts.

Autoria: Es un treball individual.

Direcció: Les coordinadores del mòdul assignaran o ajudaran a assignar les directores i els directors del Treball final de màster. El director o la directora és l'encarregat de supervisar el treball final de màster de l'alumnat i vetllar per la seva qualitat acadèmica. L'alumnat ha de tenir el vistiplau del director o la directora abans d'entregar el treball. Si el director o la directora consideren que el treball no compleix els requisits exigits per presentar-la, ho indicaran a l'alumnat i avisaran a la coordinació. En aquest cas, l'alumnat haurà de matricular de nou el TFM el curs següent.

Avaluació: El treball serà avaluada en una defensa pública, davant un tribunal format per tres membres del professorat.

Criteris d’avaluació del treball:

 • Idoneitat de les aportacions i els resultats (40%)
 • Estructuració (15 %)
 • Claredat d’exposició i correcció lingüística (15 %)
 • Pertinença de la bibliografia (10 %)
 • Presentació i defensa oral del treball d’abant del tribunal (20 %)

 

Característiques:
Es valorarà l'elaboració crítica, argumentativa i original d'un Treball final de màster rellevant en relació amb la traducció o els estudis interculturals, que demostrin un bon coneixement del camp i tingui en compte les propostes teòriques més significatives a aquest respecte.

L'alumnat ha de dissenyar el seu Treball final de màster tenint en compte els aspectes següents:

 1. Pla de treball i calendari
 2. Antecedents, estat actual del tema i bibliografia més rellevant
 3. Pregunta de recerca, objecte d'estudi o encàrrec de traducció
 4. Objectiu general i objectius concrets
 5. Metodologia: Tècniques i mètodes de treball

A partir d'aquest disseny i amb el consell del director o la directora, es desenvolupa el treball que haurà de dur a terme cada estudiant. En aquest procés de tutorització, es pot modificar el disseny original i s'estableixen els ritmes i les fases del treball fins arribar a la seva conclusió. L'alumnat haurà de redactar un treball escrit i defensar-lo davant d'una comissió d'avaluació composta per tres membres.

La investigació, l'anàlisi i els resultats del TFM han de ser individuals i originals. Cada vegada que es pren una idea o una informació que no ha produït un/a mateix/a, s'ha de citar la seva procedència. Aquesta pràctica és imprescindible i fonamental per dues raons:

a) L'estudiant o l'investigador o la investigadora honest/a reconeix les idees que no són seves; d'una altra manera, estaria cometent plagi. 

b) Ofereix als seus lectors i lectores la possibilitat de recórrer a les fonts originals per contrastar la informació o bé per completar-la.

L'aplicatiu TFE està disponible a https://tfe.uab.cat/ i s'hi accedeix amb el NIA i la paraula de pas.

3. DEFENSA PÚBLICA DEL TFM

L'article 230.7 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Títol IX, Estudis de màster universitari, estableix que "El màster haurà de concloure amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball final de màster (...)". Aquestes presentacions tindran una durada màxima de 15 minuts. Als 15 minuts, si l'estudiant no ha acabat, s’interromprà la presentació i tindrà un efecte negatiu en la nota.

La presentació s'ha de realitzar en PowerPoint o similar i s'ha d'incloure el següent: 

 •   Tema del treball
 •   Objectius
 •   Metodologia
 •   Exemples de l'anàlisi/feina realitzada
 •   Resultats o aportacions més importants del treball
 •   Conclusions
 •   Futures vies de recerca

Els treballs seran avaluats per tres membres del professorat. Un/a dels membres del tribunal serà sempre que sigui possible el director o la directora del TFM. L'alumnat haurà d'exposar breument el seu treball i respondre a les preguntes que se'ls formulen. El valor del treball escrit correspondrà al 80% de la nota i el 20% restant correspondrà a la defensa pública.

Més informació disponible a:

 • Guia docent del mòdul: 
  44018 - Treball de Fi de Màster

   
 • Guies específiques de cada especialitat proporcionades a principi de curs