Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l’estudiant que desitja accedir al màster és el d’un titulat en qualsevol titulació oficial, preferentment en l’àmbit de la traducció o en graus afins (Filologies, Llengües Aplicades, etc.), interessat en la traducció i en la mediació intercultural com a professió o com a matèria d’investigació.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Analitzar diferents tipus de discurs en entorns interculturals
 • Identificar i interpretar adequadament elements culturals
 • Resoldre problemes rellevants de la traducció i argumentar les decisions preses
 • Resoldre problemes rellevants relacionats amb la interculturalitat i argumentar les decisions preses
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals
 • Dissenyar, planificar i elaborar un treball acadèmic o professional en l’àmbit de la traducció i els estudis interculturals.

Competències transversals

 • Argumentar les idees pròpies des d’una perspectiva científica.
 • Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 • Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional
 • Actuar amb responsabilitat social i ètica