Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l’estudiant que desitja accedir al màster és el d’un titulat en qualsevol titulació oficial, preferentment en l’àmbit de la traducció o en graus afins (Filologies, Llengües Aplicades, etc.), interessat en la traducció i en la mediació intercultural com a professió o com a matèria d’investigació.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Analitzar diferents tipus de discurs en entorns interculturals
 • Identificar i interpretar adequadament elements culturals
 • Resoldre problemes rellevants de la traducció i argumentar les decisions preses
 • Resoldre problemes rellevants relacionats amb la interculturalitat i argumentar les decisions preses
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals
 • Dissenyar, planificar i elaborar un treball acadèmic o professional en l’àmbit de la traducció i els estudis interculturals.

Competències transversals

 • Argumentar les idees pròpies des d’una perspectiva científica.
 • Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 • Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional
 • Actuar amb responsabilitat social i ètica