Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Pla d'estudis Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a estudiants que mostrin interès en especialitzar-se en la recerca musical d'alt nivell en els àmbits musicològic i educatiu, així com els que mostrin interès en la interpretació de la música antiga amb finalitats professionalitzadores de dimensió internacional. En tots dos casos l'estudiant ha de tenir una formació i una comprensió profunda en teoria i interpretació musical, d'acord amb l'objectiu que es planteja.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Desenvolupar investigacions en les disciplines de la musicologia i l'educació musical, així com col·laborar en projectes col·lectius.
 • Utilitzar a nivell d'usuari els diferents software de música disponibles al mercat per aplicar-los a la investigació musicològica i en el desenvolupament de projectes interpretatius.
 • Analitzar i interpretar les fonts històriques i documentals en relació a la música.
 • Realitzar activitats d'investigació arxivística, hemerogràfica i bibliogràfica, relacionades amb l'àmbit de la música.
 • Analitzar les músiques segons àrees culturals i segons els contextos socials on es manifesten i desenvolupen per aplicar-lo a la recerca i als projectes interpretatius.
 • Analitzar situacions d'ensenyament i d'aprenentatge en la transmissió de coneixements i pràctiques musicals.
 • Exposar per escrit el disseny d'un projecte d'investigació. (especialitat La Recerca en Musicologia i Educació Musical)
 • Analitzar les competències del perfil professional del professorat de música. (especialitat La Recerca en Musicologia i Educació Musical).
 • Diferenciar i aplicar les diferents metodologies de la investigació musicològica i de la recerca en educació musical orientades als projectes d'investigació. (especialitat La Recerca en Musicologia i Educació Musical).
 • Analitzar els diferents contextos (socials, econòmics, històrics, artístics) que intervenen en la professió musical per desenvolupar adequadament les tasques d'investigació. (especialitat La Recerca en Musicologia i Educació Musical).
 • Desenvolupar propostes d'alt nivell internacional en el camp interpretatiu de la música antiga. (especialitat Interpretació de la música antiga).
 • Participar en un treball interpretatiu col·lectiu amb un alt grau d'excel·lència instrumental. (especialitat Interpretació de la música antiga).
 • Diferenciar i aplicar les diferents orientacions interpretatives de Música Antiga. (especialitat Interpretació de la música antiga)
 • Distingir els contextos (socials, econòmics, històrics, artístics) que intervenen en la professió musical per realitzar projectes interpretatius. (especialitat Interpretació de la música antiga).

Competències transversals

 • Transmetre de manera oral i escrita els aspectes musicològics , pedagògics i interpretatius dels projectes realitzats.
 • Treballar en contextos interdisciplinaris relacionats amb la musicologia , l'educació musical i la interpretació.
 • Demostrar habilitats d'autoaprenentatge en l'àmbit d'estudi de la musicologia , l'educació musical i la interpretació.
 • Aplicar la capacitat crítica en projectes d'investigació musicològica i en projectes interpretatius.
 • Plantejar propostes innovadores en projectes d'investigació musicològica i en projectes interpretatius.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per motius de sexe i gènere per al disseny de solucions.