Màster universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics

Formació transversal que presenta els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica

Pla d'estudis Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l'estudiant d'ingrés és el del que ha acabat el seu grau en Genètica a la UAB, però, altres alumnes que finalitzen el seu grau en algunes altres disciplines de la Facultat de Biociències de la UAB (graus de Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Biologia) tenen també un perfil que s'adequa al contingut i finalitats del màster de Genètica Avançada. Pel que fa a estudiants d'altres universitats espanyoles, aquells amb graus en Biologia o similars s'ajusten també al perfil desitjat. De la mateixa manera, estudiants de Veterinària i de Medicina s'ajusten perfectament a l'orientació que se li dóna al Màster

A part de la seva formació inicial, el perfil que es busca l'estudiant és el d'una persona molt motivada per la genètica, tant des del punt de vista teòric com de la seva implicació en resoldre els múltiples interrogants que planegen sobre la societat actual i, als que una persona formada en l'àmbit de la Genètica pot ajudar a resoldre. A més es requereix capacitat de treballar en grup, no només perquè el treball experimental es realitza sempre en un grup sinó perquè moltes respostes només es poden aconseguir interactuant amb especialista de diferents àmbits, tant de la Genètica com d'altres àmbits. Finalment, l'activitat a desenvolupar dins del Màster cal considerar-la com intensa pel que també es requereix persones amb gran capacitat de treball i dedicació.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Dominar l'anàlisi genètica, com a eina transversal aplicable a qualsevol àmbit de la Genètica.
 • Integrar l'anàlisi genètica en els seus diferents nivells de complexitat (molecular, cel · lular, individual, poblacional) per resoldre de manera coherent diferents problemes en l'àmbit de la Genètica. Identificar i proposar solucions científiques a problemes relacionats amb la investigació genètica tant a nivell molecular com d'organisme i demostrar una comprensió de la complexitat dels éssers vius.
 • Identificar i utilitzar les eines bioinformàtiques per contribuir al coneixement de la genòmica dels diferents organismes.
 • Integrar els coneixements sobre les possibles alteracions en el DNA amb les seves conseqüències sobre els éssers vius.
 • Conèixer les tècniques genètiques necessàries per millorar processos biològics i la seva aplicabilitat en termes econòmics i de salut.
 • Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics en l'àmbit de la genètica, tant en el vessant teòrica com aplicada.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.

 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i altres recursos relacionats amb la genètica i camps afins.
 • Demostrar responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement.
 • Demostrar responsabilitat en la direcció de grups i/o projectes en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.
 • Analitzar els resultats d'investigació per obtenir nous productes o processos valorant la seva viabilitat industrial i comercial per la seva transferència a la societat.