Màster oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Pla d'estudis Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Perfil d'ingrés

El perfil de l'alumnat del màster es restringeix a una persona que està en possessió del títol oficial de grau en:

 • Administració i Direcció d'Empreses,
 • Comptabilitat i Finances o equivalent,
 • Doble grau de combinacions dels anteriors amb Dret,
 • Màrqueting.

i estigui interessada en l'obtenció d'una formació avançada en auditoria de comptes i comptabilitat, com a element per millorar les seves expectatives laborals i personals.

També podran cursar el màster les persones amb un títol universitari en l'àmbit de l'Economia, Turisme, Dret i Relacions Laborals o equivalents, interessada a ampliar els seus coneixements a través d'una especialització professional o reorientar la seva formació. Els estudiants amb aquests perfils han de cursar complements de formació. En el cas de Dret, a més, es requerirà experiència professional d'un mínim d'un any en el camp de l'auditoria de comptes i / o comptabilitat.

És recomanable per a l'accés al Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat que l'estudiant compti amb les següents habilitats:

 • Organització i responsabilitat
 • Facilitat per a l'expressió escrita
 • Interès per les noves tecnologies
 • Capacitat d'integració i treball en equip.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Descriure i interpretar el contingut del marc espanyol de regulació comptable i d’auditoria de comptes.
 • Aplicar les normes de consolidació espanyoles (NOFCAC), les Normes Internacionals de Comptabilitat i les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIC/NIIF) a la formulació dels comptes anuals consolidats.
 • Avaluar la informació economicofinancera i no financera emesa per qualsevol tipus d’organització amb l’objectiu de prendre decisions, retre comptes i demostrar transparència des d’una posició ètica i de desenvolupament sostenible.
 • Interpretar l’ordenament tributari i el règim concursal que afecta les empreses i analitzar-ne les implicacions en els estats financers.
 • Valorar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la informació financera i no financera de l’empresa o grup d’empreses.
 • Avaluar els sistemes de càlcul de costos i aplicar la programació pressupostària i el control de gestió a la planificació comptable i financera de les empreses, així com elaborar el quadre de comandament integral.
 • Aplicar les normes tècniques d’auditoria als processos d’auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats, així com a altres processos i operacions que han de sotmetre’s a l’auditoria de manera obligatòria.
 • Valorar la fiabilitat dels comptes anuals emesos per l’empresa, d’acord amb les normes internacionals d’auditoria aplicables a Espanya.
 • Utilitzar les eines de la tecnologia de la informació per al control de processos en la gestió de l’empresa, la seva seguretat i el control d’errors.

Competències transversals

 • Gestionar informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions.
 • Treballar en equips multidisciplinaris i adaptar-se a entorns canviants.
 • Desenvolupar l’actitud ètica i de responsabilitat social en el treball, respectant els drets fonamentals i d’igualtat, l’accessibilitat i el medi ambient.