Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Pla d'estudis Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Competències transversals

Coneixements

 • Descriure els continguts del marc espanyol i internacional de regulació comptable en relació amb la informació financera i informació no financera.
 • Descriure el contingut del marc de regulació de l'auditoria a Espanya.
 • Identificar l'ordenament tributari i el règim concursal que afecta les empreses i les seves implicacions en els estats financers.

Habilitats

 • Aplicar les normes de comptabilitat vigents a Espanya, diferenciant les normes generals de les normes específiques d'entitats no lucratives, entitats públiques i entitats bancàries i asseguradores.
 • Aplicar les normes de consolidació espanyoles (NOFCAC), les Normes Internacions de Comptabilitat i les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIC/NIIF) a la formulació dels comptes anuals consolidats
 • Avaluar els sistemes de càlcul de costos aplicats a la programació pressupostària i el control de gestió a la planificació comptable i financera de les empreses, així com elaborar el quadre de comandament integral.
 • Aplicar les normes tècniques d'auditoria als processos d'auditoria dels comptes anuals individuals i consolidades, així com a altres processos i operacions que han de sotmetre's a l'auditoria de manera obligatòria.
 • Utilitzar les eines de la tecnologia de la informació per al control de processos en la gestió de l'empresa, la seva seguretat i control d'errors.
 • Diferenciar els comptes anuals sorgits d'un procés concursal en relació amb uns comptes anuals regulars.
 • Gestionar informació diferenciant aquella que és rellevant per a la presa de decisions.

Competències

 • Avaluar la informació econòmica-financera i no financera emesa per qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu de prendre decisions, rendir comptes i demostrar transparència des d'una postura ètica i de desenvolupament sostenible.
 • Actuar en l'àmbit de l'anàlisi de la informació financera i no financera de l'empresa o grup d'empreses avaluant les desigualtats per raó de gènere, sexe, raça, procedència, cultura, així com qualsevol altre element de diversitat social.
 • Valorar la fiabilitat dels comptes anuals emesos per l'empresa, d'acord amb les normes internacionals d'auditoria aplicables a Espanya.
 • Treballar en equips multidisciplinaris i adaptar-se a entorns canviants en el context de la regulació comptable i financera de les empreses.
 • Actuar amb actitud ètica i de responsabilitat social en el treball, respectant els drets fonamentals i d'igualtat, l'accessibilitat i el medi ambient.