Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Admissió Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per a accedir al màster cal una titulació universitària i disposar de coneixements bàsics en comptabilitat espanyola, dret mercantil espanyol, tributació espanyola i matèries financeres aplicades a l’empresa.

Poden accedir al màster:

a) Les persones que disposin d’una llicenciatura o grau en Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances, doble grau dels títols anteriors amb dret o màrqueting, o títols equivalents als anteriors (obtinguts en universitats espanyoles).

Hi poden accedir, així mateix:

b) Les persones llicenciades o graduades en Economia, Turisme i Relacions Laborals o equivalents (títols obtinguts en universitats espanyoles). L’alumnat procedent d’aquestes titulacions ha de cursar complements de formació ajustats a cada cas (fins a 12 ECTS).

c) Les persones llicenciades o graduades en Dret (títols obtinguts en universitats espanyoles). L’alumnat procedent d’aquestes titulacions ha d’acreditar una experiència professional en l’àmbit comptable o auditoria d’un mínim de dos anys i ha de cursar complements de formació (fins a 12 ECTS).

d) Els estudiants procedents dels graus en Administració i Direcció d’Empreses, en Comptabilitat i Finances i de titulacions equivalents, procedents de fora de l’Estat espanyol, han de cursar complements de formació en comptabilitat i dret mercantil espanyol (fins a 12 ECTS).

Per a accedir al programa cal acreditar un nivell suficient de llengua espanyola (mínim B2). S’entén que es compleix aquest requisit quan la titulació d’origen s’hagi cursat en una universitat espanyola o de països americans de parla hispana.

Criteris de selecció

valoració següents:

El càlcul de la baremació dels 3 punts es fa de la manera següent:

X = 3 x (nota mitjana que excedeixi els 5 punts) / 5

 • Experiència professional: es valora l’experiència professional en l’àmbit de la comptabilitat i l’auditoria (fins a 1 punt):
  • Experiència professional entre sis mesos i un any: 0,6 punts.
  • Experiència professional superior a un any: 1 punt.
 • El contingut d’una carta de presentació (0,5 punts).
 • Una carta de recomanació d’un professor o professora universitari d’àmbit professional (0,5 punts).

Complements de formació

Per als perfils d’accés inclosos als grups b i c, els crèdits de complements de formació (mínim de 6 ECTS i fins a 12 ECTS) s’escullen entre les assignatures següents del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB:

 • Comptabilitat Financera II (6 ECTS).
 • Mètodes de Valoració Financera I (6 ECTS).
 • Anàlisi d’Estats Financers (6 ECTS).

Per als del grup c, cal, a més, demostrar experiència professional de mínim dos anys en l’àmbit de la comptabilitat i/o l’auditoria

Els estudiants que accedeixin al màster a partir del perfil d han de cursar 12 ECTS de complements de formació a les assignatures del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB:

 • Comptabilitat Financera II (6 ECTS).
 • Introducció al Dret (6 ECTS).

Depenent de l’àmbit de coneixement i del pla d’estudis cursat, la coordinació determina per a cada estudiant els crèdits que calguin, fins a un màxim de 12.

Al document adjunt es detallen i es justifiquen el nombre i el tipus de complements de formació per a cadascun dels perfils d’accés definits.

Aquests complements corresponen a assignatures del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB que es fan durant el primer semestre del màster i permeten compatibilitzar-los amb les matèries pròpies del màster.