Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials, les  especialitats que conformen el programa d'acord amb les tres grans temàtiques que es tracten en els centres que organitzen el màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El màster que es presenta i tenint en compte la seva temàtica està dirigit a diferents perfils d'estudiants: el candidat ideal prové d'un grau en Nanociència i Nanotecnologia (N + N), encara que també s'oferiran continguts d'interès per a estudiants de llicenciatures i graus del àmbit de ciències (bàsicament físics, químics, geòlegs i bioquímics o biotecnòlegs), com d'enginyeries (electrònica, industrials, química, materials, ....) que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la N + N; sempre tenint en compte les assignatures cursades i la possibilitat de cursar complements de formació. Es requereix a més coneixements suficients d'anglès (nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees , sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Reconèixer i analitzar problemes físics, químics i biològics en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia i plantejar respostes o treballs adequats per a la seva resolució, incloent-hi en els casos necessaris l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Desenvolupar treballs de síntesi, caracterització i estudi de les propietats dels materials en la nanoescala a partir de procediments establerts prèviament.
 • Manipular els instruments i materials estàndards propis dels laboratoris d'assaigs físics, químics i biològics per a l'estudi i l'anàlisi de fenòmens en la nanoescala.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificar-ne el significat i relacionar-les amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de la instrumentació i dels productes i materials químics i biològics tenint en compte les seves propietats i els riscos.
 • Fer avaluacions correctes de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies químiques i als nanomaterials.
 • Demostrar que es comprèn la legislació que regula la propietat intel·lectual en l'àmbit del coneixement i l'aplicació de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la nanociència i la nanotecnologia.

Competències transversals

 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Comunicar-se amb claredat en anglès.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia.
 • Raonar de forma crítica.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Liderar i coordinar grups de treball.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.