Màster oficial en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials, les  especialitats que conformen el programa d'acord amb les tres grans temàtiques que es tracten en els centres que organitzen el màster

Admissió Màster Oficial - Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
-Estar en possessió d'un títol de Graduat en Nanociència i Nanotecnologia, Física, Química, Geologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Ciència de Materials, així com els titulats el pla d'estudis acrediti un perfil com el que capacita per cursar el màster. Així mateix podran accedir els que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial espanyol corresponent a l'ordenament anterior al RD 1393/2007, així com titulats superiors de sistemes educatius estrangers, sempre que les temàtiques siguin anàlogues a les esmentades per al Grau.
- Posseir el nivell B2 d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Tots els requisits s'han d'acreditar documentalment.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
  • L'expedient acadèmic de l'estudiant (75%)
  • Certificat de coneixements d'anglès superiors al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (5%)
  • Experiència d'investigació o professional afí a l'àmbit del màster (10%)
  • Cartes de referència (10%)
A la mateixa pàgina web de preinscripció, els candidats són requerits a la presentació obligatòria, en el moment de la preinscripció, de la documentació sol · licitada (tant la d'accés com la d'admissió).

Complements de formació

Els complements de formació del màster consten d'un màxim de 12 crèdits ECTS d'assignatures pertanyents als graus de Nanociència i Nanotecnologia i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.
  • Introducció a la Nanociència i Nanotecnologia: 6 ECTS.
  • Química Supramolecular i Reconeixement Molecular: 5 ECTS.
  • Dispositius Electrònics: 6 ECTS.
  • Física a la Nanoescala: 6 ECTS,
  • Fenòmens Quàntics I: 6 ECTS,