Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Logistics and Supply Chain Management

Pla d'estudis Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Perfil d'ingrés

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior (pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior) o de tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les pertinents consideracions ambientals, i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística per tal d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat així com avaluar la seva complexitat.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i / o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora a implementar.
 • Elaborar arguments sòlids, recolzats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis en la cadena de subministrament adequats, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.

Competències transversals

 • Habilitat per a la comunicació oral i escrita en el llenguatge natiu de l'estudiant i en anglès.
 • Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 • Capacitat en la gestió d'informació: habilitat per extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Habilitat per documentar i reflectir el procés de resolució del problema per tal d'extreure les lliçons apreses.
 • Capacitat per aplicar un enfocament rigorós i eficient a la solució de problemes.
 • Capacitat per afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica. Identificar el principal aspecte a planificar en la resolució d'un problema, especificant els límits del projecte, i proposant una solució.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.