Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Títol pioner que ofereix una perspectiva multidisciplinària per resoldre de manera creativa qüestions actuals en l’estudi de la literatura i la cultura en el context multicultural contemporani

Pla d'estudis Màster Oficial - Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés al màster requereix una formació prèvia en l'àmbit de les humanitats o ciències socials.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Examinar les principals corrents teòrics de la història de la Teoria de la Literatura.
 • Avaluar les aplicacions actuals de la Literatura Comparada a partir dels processos històrics que ha seguit.
 • Analitzar els processos històrics de Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada a partir dels canvis de paradigma.
 • Aplicar els diferents models teòrics i genèrics en l'anàlisi i la interpretació de textos.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics de l'obra en funció de les seves estratègies retòriques i pragmàtiques.
 • Examinar els fonaments ideològics de les representacions culturals del gènere i la sexualitat.
 • Realitzar aportacions creatives i originals en l'estudi comparatista dels textos literaris i culturals.
 • Analitzar com s'ha constituït la tradició literària i quins processos literaris i culturals han jugat en això un paper decisiu.
 • Aplicar els fonaments ideològics de l'anàlisi cultural als diferents àmbits de la crítica literària i els estudis comparatistes.

Competències transversals

 • Raonar críticament a partir de l'anàlisi i síntesi.
 • Treballar en un equip interdisciplinari en entorns diversos.
 • Comunicar els resultats de les seves investigacions a un públic expert i no expert.
 • Organitzar, planificar i gestionar projectes.