Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Títol pioner que ofereix una perspectiva multidisciplinària per resoldre de manera creativa qüestions actuals en l’estudi de la literatura i la cultura en el context multicultural contemporani

Admissió Màster Oficial - Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al màster hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat, grau o equivalent, preferentment en Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada o en altres disciplines afins al màster vinculades a les humanitats o les ciències socials i jurídiques, amb preferència en Literatures Modernes i Antigues, Filologia, Filosofia, Història, Història de l'Art, Humanitats, Traducció, Estudis de Cinema i Teatre, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Sociologia, o Antropologia.

En el cas d'estudiants estrangers es requerirà un nivell d'idioma DELE C1, l'acceptació dependrà que aquest estigui expedit per l'Institut Cervantes corresponent.

Criteris de selecció

Es prioritzaran els estudiants que tinguin coneixements previs en disciplines afins al màster, com són la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparades, les Literatures Modernes i Antigues, la Filologia, la Filosofia, la Història de l'Art, les Humanitats, la Traducció, els Estudis de Cinema i Teatre, el Periodisme, la Comunicació Audiovisual, la Sociologia i l'Antropologia.

Complements de formació

D'acord amb el que indica l'apartat d'admissió, la Comissió de màster -a la vista de la documentació presentada pels sol·licitants- podrà requerir que alguns alumnes cursin un màxim de 9 crèdits de complements de formació en l'àmbit de la Teoria de la literatura i literatura Comparada. Es tracta de formació bàsica que ha d'atorgar una base comuna en aquests àmbits, a partir de la qual impartir els coneixements previstos en el màster.

L'assignatura designada per a tal fi tindrà aquesta denominació:
  • Estudis literaris i culturals i espanyol científic - 9 crèdits