Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a persones amb titulació universitària i experiència professional prèvia, que desitgin aprofundir la seva formació en el sector de la gestió documental i arxiu, tant en l'àmbit públic com privat.
Està especialment indicat per a persones que per la seva formació i activitat professional es troben vinculats a la gestió documental, de la informació i els arxius i desitgen desenvolupar projectes de serveis d'informació, reutilització de la informació, Open Data, Big Data, administració oberta, tant en entorns administratius com sobre documentació històrica.
Els alumnes han de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació, i el treball interdisciplinari i en equip.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Aplicar les normes legals i estàndards vinculats amb la gestió de documents i arxius en l'elaboració de projectes i la seva avaluació.
 • Desenvolupar i aplicar polítiques d'informació i dels seus subsistemes (gestió documental, web, etc.). 
 • Dissenyar, implantar i administrar Sistemes de Gestió de Documents. 
 • Avaluar i seleccionar eines informàtiques de gestió documental d'arxius segons el seu ús i necessitats. 
 • Dissenyar sistemes d'anàlisi de riscos i de preservació de documents electrònics. 
 • Dissenyar i administrar sistemes d'informació basats en Open Data i reutilització de la informació.
 • Desenvolupar accions de màrqueting i comunicació en els serveis de gestió documental, arxiu i informació.
 • Integrar coneixements i habilitats en l'exercici pràctic professional i en l'elaboració d'un treball acadèmic.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal. 
 • Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat. 
 • Demostrar capacitat de lideratge i iniciativa i generar propostes innovadores i competitives. 
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.