Informació general

Karen Munté, titulada del Màster en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

Aquest màster està desprogramat.

El valor de la informació en la societat contemporània, associada als canvis tecnològics i a una creixent demanda social en relació a la transparència en la gestió pública i en les corporacions privades, no pot dissociar-se de la gestió documental, atenent a la qualitat dels documents com a suport de la informació necessària per al desenvolupament de l'activitat de les organitzacions.

La combinació d'aquests factors dóna lloc a una expansió de la funció de gestió documental i d'arxiu més enllà dels aspectes circumscrits als processos de producció documental, estenent-se a un àmbit en el qual la informació reforça el seu paper pel que fa a actiu de les organitzacions i, paral·lelament, la seva explotació es converteix en una matèria primera bàsica per a la gestió, la presa de decisions i la creació de coneixement, ja sigui a nivell intern de les organitzacions, de forma compartida, o totalment oberta.

Aquest espai en el qual la metodologia de gestió documental i arxiu s'imbrica amb solucions i plataformes tecnològiques, el desenvolupament del govern electrònic, la gestió de la interoperabilitat, el tractament de grans volums d'informació (Big Data), l'accés obert a la informació (Open Data), etc., determina la necessitat d'una formació específica que respon a una demanda creixent d'experts amb la formació adequada per a una pràctica professional integradora d'aquests recursos i enfocaments d'actuació.

Sortides professionals

  • Administració pública dotada de serveis de gestió documental i centres d'arxiu custodis del patrimoni documental, en els seus diferents nivells: administració estatal, nacional, regional, departamental, autonòmica i local.
  • Organitzacions, entitats privades i empreses: serveis de gestió de documents i arxius d'universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, entitats financeres, sector sanitari i clínic, despatxos professionals, mitjans de comunicació.
  • Empreses de serveis arxivístics i documentals: consultoria, organització d'arxius, plans estratègics, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, preservació digital, aplicacions informàtiques de gestió documental.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/

Qualitat

Accedir a l'apartat de El màster en xifres