Màster Universitari en Farmacologia

Prepara per diferents sortides laborals dins l’àmbit de la farmacologia o bé l’accés al doctorat

Pla d'estudis Màster Oficial - Farmacologia

Perfil d'ingrés

El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’una persona amb interès a desenvolupar la carrera professional en llocs d’investigació o de gestió en el sector privat, en instituts d’investigació públics amb projectes en l’àrea de biomedicina o en hospitals que tinguin programes o projectes d’investigació en farmacologia en els seus diferents serveis o departaments. També es preveu l’ingrés d’estudiants que es vulguin adscriure a estudis de doctorat en qualsevol àrea experimental o de la salut, en la seva orientació investigadora.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer les bases científiques de la farmacologia i dels conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que la sustenten.
 • Reconèixer els criteris d'ús clínic dels fàrmacs.
 • Aplicar els coneixements farmacològics al desenvolupament i optimització (R + D) de fàrmacs.
 • Aplicar els coneixements farmacològics a la seva utilització clínica.
 • Dissenyar i dur a terme investigació sobre fàrmacs. Interpretar els resultats propis i aliens de la investigació sobre fàrmacs.
 • Dissenyar i planificar un protocol en l'àmbit de la Farmacologia.
 • Dissenyar i dur a terme protocols experimentals en l'àmbit de la investigació farmacològica.

Competències transversals

 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Desenvolupar un pensament crític i autocrític.
 • Generar idees innovadores.
 • Treballar en equips interdisciplinaris.
 • Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
 • Desenvolupar el compromís ètic.