Màster Universitari en Farmacologia

Prepara per diferents sortides laborals dins l’àmbit de la farmacologia o bé l’accés al doctorat

Pla d'estudis Màster Oficial - Farmacologia

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42358 - Farmacologia Aplicada

 42359 - Farmacologia Bàsica Avançada

 44670 - Pràctica Professional

 44671 - Treball de Final de Màster

 42360 - Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica

 42361 - Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica