Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Pla d'estudis Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a persones amb un interès general pels temes de l'economia i els negocis, que tinguin interessos específics sobre temes de mercats, polítiques públiques o finances. D'altra banda, cal que tinguin un coneixement d'anglès de nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Demostrar que es comprenen els fonaments bàsics de la teoria del consumidor i el productor.
 • Aplicar l'anàlisi microeconòmica per avaluar els resultats que genera una economia de mercat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes d'equilibri i eficiència, i conèixer-ne la funció en l'anàlisi econòmica.
 • Demostrar que es comprèn el funcionament dels mercats, tant de béns com d'actius.
 • Conèixer els fonaments dels mercats competitius i els teoremes del benestar social.
 • Demostrar que es comprenen les implicacions del fet que els mercats siguin complets o incomplets.
 • Distingir els elements de l'estratègia industrial.
 • Assessorar sobre estratègies de diversificació i els seus avantatges comparatius.
 • Assessorar sobre innovació i els seus avantatges comparatius.
 • Aïllar i analitzar les característiques principals de l'evolució de les dades econòmiques.
 • Identificar les limitacions associades a les dades disponibles i les conseqüències sobre l'anàlisi empírica.
 • Operar amb les fonts estadístiques rellevants per a l'objecte d'estudi (dades d'empreses, enquestes d'individus i famílies, etc.).
 • Escollir la metodologia empírica adequada a l'objecte de l'estudi: contrast d'hipòtesis econòmiques, avaluació de polítiques, predicció, etc.
 • Familiaritzar l'estudiant amb les tècniques bàsiques de l'anàlisi de la conjuntura i la predicció necessàries per poder interpretar adequadament l'evolució cíclica i tendencial de les variables agregades en les economies de mercat.
 • Confrontar diferents hipòtesis sobre la resposta dels agents econòmics en el context del problema objecte d'estudi.
 • Inferir, en cada cas, conseqüències de política econòmica o d'estratègia empresarial associats amb la finalitat d'estudi.
 • Fer servir les principals tècniques estadístiques per avaluar les propietats de cada mètode d'anàlisi i relacionar diferents mesures característiques de les dades o els diagnòstics sobre l'adequació d'un model.
 • Explicar els conceptes econòmics necessaris per entendre el comportament de les empreses i les decisions dels reguladors que observem al món real.
 • Conèixer i identificar el comportament d'empreses i agents que interaccionen i competeixen, i comprendre les decisions a què s'enfronten els agents participants en els mercats esmentats.
 • Sintetitzar i modelitzar el funcionament de les empreses i els mercats segons l'aspecte que es vulgui estudiar.
 • Demostrar que es comprenen els principis econòmics d'eficiència i equitat en les diverses àrees esmentades més amunt, i aplicar-los.
 • Distingir en casos concrets entre situacions en què els mercats no són eficients i situacions en què sí que ho són, així com entre intervencions públiques que condueixen a l'eficiència i les que no ho fan.
 • Demostrar que es comprenen estudis econòmics d'organitzacions internacionals com l'OCDE o la Comissió Europea sobre polítiques econòmiques en les àrees assenyalades, i dur a terme anàlisis crítiques d'aquests estudis.
 • Dur a terme estudis empírics per avaluar l'impacte de diverses polítiques: identificar fonts de dades existents o dissenyar la recollida de dades, aplicar tècniques estadístiques i economètriques adequades per a l'avaluació de programes i polítiques, formular estratègies empíriques, interpretar adequadament els resultats.
 • Comprendre les coordenades de temps i risc en què es desenvolupen els mercats financers.
 • Dominar els principis de valoració d'actius financers bàsics i derivats.
 • Demostrar que es comprenen els mecanismes i les característiques de l'equilibri en els mercats financers.
 • Dominar els principis de la inversió financera: selecció de carteres i estratègies d'inversió financera.
 • Demostrar que es comprenen les coordenades d'inversió i finançament en què es desenvolupen les decisions financeres de l'empresa.
 • Situar aquestes decisions financeres de l'empresa en el marc del mercat financer.
 • Dominar els models de presa de decisions en els àmbits de selecció de projectes d'inversió reals, finançament de l'empresa i inversió i finançament internacionals.
 • Relacionar les decisions financeres amb el conjunt de l'estratègia de l'empresa.
 • Organitzar, planificar i gestionar la informació requerida per a un projecte de màster d'organització industrial, polítiques públiques o finances.
 • Demostrar creativitat i originalitat en el plantejament del projecte de màster en organització industrial, polítiques públiques o finances.
 • Organitzar, planificar i gestionar la informació requerida per a un projecte de màster en una organització indrustrial, polítiques públiques o finances.
 • Desmostrar creativitat i originalitat en el plantejament del projecte de màster en una organització industrial, polítiques públiques o finances.

Competències transversals

 • Comprendre la investigació acadèmica en les àrees assenyalades.
 • Contextualitzar els problemes mitjançant la utilització de models formals que permetin una anàlisi quantitativa.
 • Argumentar i redactar de forma precisa, clara i concisa informes sobre problemes plantejats, en anglès.
 • Utilitzar diversos programes estadístics per processar dades.
 • Dur a terme estudis empírics.
 • Fer presentacions orals, en anglès.
 • Respectar els valors ètics, socials i mediambientals.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.