Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Admissió Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Llicenciatura/grau en Economia, Administració i Direcció d'Empreses o una llicenciatura/grau a l'àmbit de l'Economia/Empresa. També llicenciatures/graus de Ciències, i Enginyers i altres titulacions afins amb marcat perfil tècnic. Altres titulacions a consideració de l'òrgan d'admissió.

També podran accedir al màster els titulats universitaris, europeus i altres països, en estudis d'àmbits afins.

Criteris de selecció

Es valoraran:

  1. Expedient acadèmic
  2. Nivell d'anglès: nivell B1 d'el Marc europeu comú de referència per a les llengües de el Consell d'Europa
  3. Altres estudis previs afins a l'màster