Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació

Formació en arxivística, gestió de la informació i governança de dades única a l’Estat espanyol que capacita per treballar en organitzacions públiques i privades de qualsevol sector.

Pla d'estudis Màster Oficial - Arxivística i Governança de la Informació

Coneixements

 • Explicar l’evolució de la ciència arxivística i dels seus conceptes i fonaments.
 • Identificar els contextos de producció, documentació, dades i informació.
 • Enumerar la legislació, la normativa i els estàndards de gestió de documents i arxius.
 • Definir les característiques i les metodologies de gestió de documents, informació i dades.

 

Habilitats

 • Determinar l’autenticitat dels documents a partir de la diplomàtica i les seves eines.
 • Analitzar les característiques d’aplicacions informàtiques per a la gestió de documents i arxius.
 • Aplicar tècniques i eines de gestió, preservació, organització i explotació de documents, dades i informació.
 • Analitzar les condicions de preservació de cada tipus de suport documental.
 • Crear processos i instruments de gestió documental.
 • Usar tècniques per a la governança de dades.
 • Usar estàndards, requisits arxivístics i aspectes tecnològics de la preservació digital.
 • Usar metodologies i tècniques d’investigació en arxivística i governança de la informació.
 • Planificar els entorns i les actuacions de gestió en serveis i projectes d’arxiu.

Competències

 • Dissenyar i implantar sistemes de gestió per processos en centres d’arxius.
 • Avaluar l’estructura, el funcionament, les necessitats i els requisits documentals d’organitzacions públiques i privades.
 • Dissenyar fluxos d’informació i sistemes de gestió documental.
 • Dissenyar plans i desenvolupar accions de dinamització cultural i difusió dels serveis d’arxiu i dels seus fons documentals.
 • Actuar en l’àmbit de l’arxivística avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere i demostrant compromís ètic i social.
 • Treballar en equips i amb equips de forma interdisciplinària en el context de les organitzacions i els centres d’arxiu.
 • Comunicar conclusions i coneixements avançats a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara i sense ambigüitats.
 • Raonar críticament sobre les teories arxivístiques i la seva aplicació a la pràctica professional.
 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.