Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació

Formació en arxivística, gestió de la informació i governança de dades única a l’Estat espanyol que capacita per treballar en organitzacions públiques i privades de qualsevol sector.

Admissió Màster Oficial - Arxivística i Governança de la Informació

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els àmbits de recerca i laboral de l’arxivística es caracteritzen per la interdisciplinarietat. Els professionals de procedències diferents col·laboren en projectes coordinats des d’iniciatives liderades per professionals de l’arxivística. Per aquest motiu, aquest màster s’ha dissenyat per donar resposta a les necessitats dels alumnes amb diversitat formativa.

Aquest caràcter està en sincronia amb el caràcter també multidisciplinari i transversal dels diferents perfils acadèmics dels estudiants. Per tant, disposar de qualsevol grau oficial ha de permetre a les persones interessades cursar la seva sol·licitud d’entrada al màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscripcions superi el de places ofertes, l’adjudicació es fa conforme als criteris de prelació següents. La comissió acadèmica del màster valora les candidatures tenint en compte:

  • Expedient acadèmic (fins al 50 %), segons la ponderació següent: excel·lent o matrícula d’honor (del 9 al 10), un 50 %; notable (del 7 al 8,99), un 35 %; aprovat (del 5 al 6,99), un 15 %.
  • Carta de motivació (fins al 15 %).
  • Entrevista personal (fins al 35 %).

A la carta de motivació i l’entrevista personal es valoren:

  • L’interès raonat que mostra la persona envers l’àmbit arxivístic, ja sigui des d’una perspectiva professional o acadèmica.
  • La coherència amb la trajectòria acadèmica i/o professional anterior.
  • Que les perspectives de futur que presenta la persona candidata en relació amb l’arxivística i les seves perspectives laborals siguin coherents i realistes.

Complements de formació

El caràcter multidisciplinari, transversal i professionalitzador del màster implica que no cal cursar complements de formació.