Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology

Ets una persona interessada en la diversitat sociocultural, en la mobilitat interuniversitària i en una formació internacional en antropologia en el context de la UE? El màster CREOLE és la teva opció

Pla d'estudis Màster Oficial - Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology

Perfil d'ingrés

El màster s’adreça preferentment a estudiants amb formació prèvia en l’àmbit de l’antropologia, però també està obert a estudiants d’humanitats i ciències socials.

El perfil de l’estudiant d’ingrés és una persona amb orientació internacional, altament motivada i compromesa, interessada a reflexionar críticament sobre la realitat i els fenòmens socials i culturals, a identificar i neutralitzar els prejudicis i a ser conscient dels biaixos que comporta tota visió etnocèntrica. Aquesta capacitat crítica i de reflexió s’hauria de complementar amb l’habilitat per treballar en equip i adaptar-se a l’ús de noves tecnologies i la capacitat de gestió d’informació, d’organització i de planificació. Es consideren idonis els estudiants creatius, polifacètics i amb un interès particular tant en la internacionalització en qualsevol fenomen o qüestió de caràcter sociocultural que volen descobrir, estudiar i analitzar sota una perspectiva antropològica rigorosa i aplicant una aproximació etnogràfica.

El programa està dissenyat per oferir una formació internacional de primer nivell amb especialització en processos transnacionals, diversitat cultural i noves formes d’identitat en el món contemporani.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Identificar els desenvolupaments epistemològics i metodològics relatius a la investigació en antropologia en contextos de diversitat cultural.
 • Relacionar de manera sistemàtica conceptes , teories i orientacions teòriques de la disciplina antropològica per analitzar contextos etnogràfics específics.
 • Combinar diferents metodologies per elaborar explicacions relacionals i interpretatives que permetin la comprensió profunda dels contextos.
 • Aplicar els diversos procediments desenvolupats en antropologia per realitzar comparacions transculturals.
 • Aplicar els dissenys teòric-metodològics, les estratègies i les tècniques de recollida i anàlisi de dades específiques per a la realització d'investigacions flexibles i emergents en antropologia.
 • Combinar adequadament les diferents tècniques de recollida i anàlisi de dades en una investigació antropològica.
 • Avaluar l'adequació cultural dels programes d'intervenció social i els de cooperació i desenvolupament.
 • Identificar en el treball de camp etnogràfic les diferents perspectives que es corresponen amb desigualtats i identitats ètniques, de classe, de gènere i edat.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Defensar arguments i justificar amb claredat i precisió, de forma apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones.
 • Treballar en equip, generant sinèrgies en entorns de treball que involucren distintes persones treballant de forma coordinada i col · laborativa.
 • Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en la recollida, elaboració i transmissió de coneixement.