Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

L'estudiant ha de tenir preferentment formació prèvia en l'àmbit de l'Antropologia, però també està obert a estudiants d'Humanitats i Ciències Socials. En cas que l'estudiant matriculat a la UAB no tingui formació prèvia suficient en Antropologia se li oferirà un curs propedèutic intensiu ("complements de formació"), de dues setmanes de durada (40 hores lectives presencials, 6 ECTS) impartit per professorat del màster, que es programarà al començament del curs, abans de l'inici de les classes del primer semestre (entre mitjans i final de setembre).
Es necessiten coneixements d'anglès (nivell B2).

Criteris de selecció

Els criteris de selecció i prelació són els següents (segons un barem amb un màxim de 100 punts): 
  1. Valoració del CV [Màx. 40 punts] Es valorarà la formació prèvia en Antropologia i s'atorgarà el màxim de punts a alumnes amb formació de grau o postgrau en Antropologia Social i Cultural (grau, etc)
  2. Expedient acadèmic [Màx. 25 punts].
  3. Acreditació de coneixements de Francès (B1) [15 punts.]. 
  4. Cartes de recomanació de mentors d'estudis previs [Màx. 10 punts]. 
  5. Carta de presentació i exposició de motius, on es faci constar la idoneïtat del projecte a desenvolupar en el programa de Màster [Màx. 10 punts].
Si el coordinador o la comissió de màster ho consideressin oportú, es concertarà una entrevista personal amb el/la candidat/a.

Complements de formació

Els/les estudiants de nou ingrés a la UAB que procedeixin de qualsevol altre àmbit o disciplina i no tinguin formació prèvia suficient en Antropologia se'ls oferirà un curs propedèutic intensiu, de dues setmanes de durada (40 hores lectives presencials), 6 crèdits, impartit per professorat del màster, que es programarà al començament del curs, per a ser impartit just abans de l'inici de les classes (entre mitjans i final de setembre). Els continguts del curs propedèutic són: 
  • Història de l'Antropologia 
  • Conceptes clau i comprensió de la diversitat
  • Epistemologia i mètodes d'investigació.
  • Treball de camp: tècniques d'investigació en Antropologia 
  • Teoria crítica
Es tracta de formació bàsica que ha d'atorgar una base comuna en Antropologia i Metodologia, a partir de la qual impartir els coneixements en el màster en les seves diferents especialitats. Com ja s'ha indicat més amunt, aquesta formació s'imparteix per professorat del propi màster, que també imparteix docència en el títol de grau d'Antropologia Social i Cultural a les matèries requerides.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://creole.univie.ac.at/