Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology

Ets una persona interessada en la diversitat sociocultural, en la mobilitat interuniversitària i en una formació internacional en antropologia en el context de la UE? El màster CREOLE és la teva opció

Admissió Màster Oficial - Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

L’estudiant ha de tenir preferentment formació prèvia en l’àmbit de l’antropologia, però el màster també està obert a estudiants d’humanitats i ciències socials. En cas que l’estudiant matriculat a la UAB no tingui formació prèvia suficient en antropologia se li oferirà complements de formació de dues setmanes de durada (40 hores lectives presencials, 6 crèdits ECTS) en sessions intensives preparades especialment per a aquest propòsit i impartides per professorat del màster, que es programaran al començament del curs, abans de l’inici de les classes del primer semestre (entre mitjans i finals de setembre).

Es requereixen coneixements acreditats d’anglès (nivell B2). Atès que la formació d’aquest màster a la UAB s’imparteix també en castellà i que per a la mobilitat cal l’anglès (lingua franca del programa), es valora com a criteri de selecció el coneixement de tots dos idiomes.

Criteris de selecció

Els criteris de selecció i prelació són els següents (segons un barem amb un màxim de 100 punts):
1. Valoració del CV (màx. 35 punts). Es valorarà la formació prèvia en antropologia i s’atorgarà el màxim de punts a alumnes amb formació de grau o postgrau en antropologia social i cultural (grau, etc.).
2. Expedient acadèmic (màx. 20 punts).
3. Acreditació de coneixements d’anglès (B2, equivalent a First Certificate, FCE, o IELTS de 5,5-6,5 i superior, per a no angloparlants) i de castellà (DELE de B2 i superior, només per a no hispanoparlants) (màx. 15 punts).
4. Carta de presentació i exposició de motius dirigida al coordinador, en què es faci constar la idoneïtat del projecte a desenvolupar en el programa de màster (màx. 25 punts).
5. Cartes de recomanació de mentors d’estudis previs (màx. 5 punts).

Prèviament a la matrícula, tots els candidats han de fer una entrevista personal de guia amb el coordinador del màster.

Complements de formació

Els estudiants de nou ingrés a la UAB que procedeixin de qualsevol altre àmbit o disciplina i no tinguin formació prèvia suficient en antropologia se’ls oferirà complements de formació (40 hores lectives presencials, 6 crèdits) impartits per professorat del màster, que es programaran a començament de curs, just abans de l’inici de les classes (entre mitjans i finals de setembre). Els continguts es cursaran a la següent assignatura del grau en Antropologia Social i Cultural:

  • 101.278 Conceptes Bàsics. Perspectives Antropològiques sobre Diferència i Desigualtat

Es tracta de formació bàsica que ha d’atorgar una base comuna en antropologia i metodologia, a partir de la qual es podran assolir els coneixements del màster en les seves diferents especialitats. Com ja s’ha indicat més amunt, aquesta formació l’imparteix professorat del mateix màster, que també imparteix docència en el títol de grau en Antropologia Social i Cultural en les matèries requerides.