Màster Universitari en Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora i que a més a més et permeti avançar en la teva carrera professional? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Direcció de centres per a la Innovació Educativa

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil d’estudiant a què va dirigida aquesta oferta formativa és preferentment el de titulats universitaris vinculats a l’àmbit de l’educació (educació primària, educació infantil, pedagogia, educació social, psicopedagogia...) tant formal com no formal d’institucions no universitàries. També podran accedir al màster els titulats procedents d’altres àmbits que acreditin una experiència professional en l’àmbit educatiu d’almenys 18 mesos.

A més dels requisits acadèmics és recomanable complir les característiques següents:
 • Experiència professional en l’àmbit educatiu.
 • Coneixement bàsic del context educatiu.
 • Interès per la millora de les organitzacions educatives.
 • Habilitats interpersonals i per al treball en equip.
 • Coneixement bàsic sobre el funcionament de les institucions educatives.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Analitzar les organitzacions educatives d’educació formal i no formal per descobrir -ne les possibles disfuncions.
 • Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa de les institucions educatives des de les perspectives estatal i internacional.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar plans d’actuació directiva per promoure el canvi i la innovació en els centres educatius.
 • Liderar i gestionar grups de professionals en el marc d’institucions educatives participatives.
 • Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques de lideratge, direcció i gestió institucional.
 • Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb l’organització i la gestió de les institucions educatives.
 • Impulsar institucions educatives segures, saludables i sostenibles.
 • Promoure i impulsar la gestió de la diversitat de gènere i de l’equitat.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal. Per això, les competències transversals s’inclouen en l’aplicació RUCT a l’apartat corresponent a les competències generals.
 • Analitzar i resoldre problemes complexos d’organització, lideratge, direcció i gestió institucional des d’una perspectiva multidisciplinària.
 • Col·laborar i actuar en equip.
 • Aplicar eines per a la millora de la planificació, la gestió i el canvi institucional.
 • Adaptar-se a la diversitat de situacions i interlocutors.
 • Actuar amb ètica i responsabilitat social.