S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en  Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Pla d'estudis Màster Oficial - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Perfil d'ingrés

S'espera que els estudiants que s'inscriguin en el màster GLOBED responguin a dos tipus de perfils. D'una banda, estudiants graduats en educació i altres ciències socials que tinguin com a objectiu el seu desenvolupament professional en el camp de l'educació i el desenvolupament (realitzant activitats d'investigació, d'avaluació de polítiques, de cooperació al desenvolupament o consultories). D'altra banda, professionals que treballin en els departaments de formulació de polítiques, majoritàriament de països del Sud, que tinguin com a objectiu actualitzar els seus coneixements i habilitats en l'àmbit i, sobretot, millorar les seves destreses en la investigació. En inscriure's en el màster GLOBED professionals provinents de diversos països, seran capaços d'aportar els seus coneixements i experiències als seus respectius països i respondre als reptes claus en el desenvolupament de polítiques.

Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.