Màster Universitari en Geoinformació

El màster de SIG més ben valorat de l’Estat espanyol. Més de vint anys formant professionals de TIC en el sector GEO: 300 postgraduats amb una inserció laboral del 80%

Pla d'estudis Màster Oficial - Geoinformació

Perfil d'ingrés

El màster universitari de Geoinformació es dirigeix a dos perfils d’estudiants diferents i complementaris, per tal d’enriquir el grup de treball i l’experiència formativa:
 • Acabats de graduar de qualsevol disciplina relacionada amb el territori o les tecnologies de la informació que vulguin adquirir una especialització professional de futur.
 • Professionals en actiu o a l’atur que hagin finalitzat els estudis previs en un termini no superior a sis anys, de qualsevol disciplina relacionada amb el territori o les tecnologies de la informació, i que vulguin millorar o reorientar la seva carrera cap a noves sortides professionals.
 
En ambdós casos s’espera una alta motivació i una capacitat d’aprene­ntatge elevada, així com capacitat d’organització i rendiment acadèmic. Es necessiten coneixements d’anglès (nivell B1) per aprofitar la bibliografia i els recursos de la programació (documentació de programes, fòrums de desenvolupadors, etc.) utilitzats durant el curs.

D’acord amb l’experiència del títol de màster propi precedent del màster universitaride Geoinformació, els estudis previs més habituals dels alumnes del màster són Geografia, Ciències Ambientals, Biologia, Topografia, Geologia, Informàtica, Enginyeria Agrònoma i Enginyeria Forestal.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Diferenciar i utilitzar els diferents models de dades i estàndards de la informació geoespacial (cartografia digital, bases de dades espacials i metadades), i ser capaç de reconèixer-ne els components i les capacitats respectius.
 • Dissenyar i administrar sistemes d’infor¬mació geoespacial, integrant bases de dades espacials i alfanumèriques, relacionals i orientades a objectes, en arquitectures distribuïdes client-servidor o orientades a serveis.
 • Dissenyar i elaborar documents cartogràfics i, en general, productes de geovisualització de dades geoespacials, i implementar els processos corresponents de producció i de publicació per mitjans analògics i digitals.
 • Desenvolupar i aplicar metodologies d’anàlisi de la informació geoespacial i alfanumèrica per resoldre problemes de gestió urbana o territorial, generant informació útil per a la implementació de processos intel·ligents i per a la presa de decisions.
 • Aplicar els fonaments físics de l’observació de la Terra a l’anàlisi i el tractament de dades procedents de sensors remots.
 • identificar i utilitzar els sistemes i les tècniques de navegació i de posicionament de manera precisa i fiable per als diferents casos de navegació i de recollida de dades sobre el terreny.
 • Analitzar les necessitats dels usuaris i els requeriments funcionals i d’interfície per definir i dissenyar aplicacions geoespacials d’usuari final en entorns corporatius o oberts al públic.
 • Aplicar metodologies i procediments de programació i implantació d’aplicacions geoespacials per a diferents tipus de plataformes (escriptori, web, mòbil), utilitzant diferents paradigmes i entorns de programació.
 • Dissenyar i gestionar productes o serveis d’aplicació de la informació geoespacial.
 • Dissenyar aplicacions intel·ligents d’informació geoespacial per a la gestió de les ciutats i del territori (ciutats intel·ligents) i gestionar la seva implementació.
 • Desenvolupar i aplicar procediments de seguiment i avaluació de productes i serveis de geoinformació

Competències transversals

 • Dirigir i gestionar projectes de sistemes, serveis, productes o aplicacions d’informació geoespacial, des del vessant estratègic, tècnic, econòmic i de recursos humans i materials.
 • Integrar tecnologies, serveis i aplicacions de la informació geoespacial a fi de proporcionar la solució òptima a cada cas d’aplicació.
 • Utilitzar els coneixements de manera crítica, i comprendre i assumir la responsabilitat ètica, la legislació i les implicacions socials de l’ús i la difusió de la informació geoespacial i els seus productes derivats.
 • Desenvolupar idees imaginatives, creatives i innovadores en projectes de sistemes, serveis, productes o aplicacions d’informació geoespacial.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per a dissenyar solucions.