Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Programa interdisciplinari, impartit en una universitat de referència internacional, que forma a professionals dins del camp de la comunicació, on la marca, l'estratègia i el màrqueting es combinen per a capacitar als planners que les organitzacions necessiten

Pla d'estudis Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l'estudiant del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i RRPP es defineix per les següents característiques:

 • tenir coneixements generals sobre Ciències de la Comunicació i coneixements específics bàsics sobre Publicitat, RRPP i Màrqueting, amb interessos complementaris en altres àrees de les Ciències Socials i de les Humanitats;
 • capacitat per analitzar sistemes de dades complexes i saber processar matemàticament;
 • saber comunicar públicament els resultats de les investigacions;
 • saber treballar en equip;
 • saber planificar ordenadament les tasques i desenvolupar-les en un temps limitat;
 • capacitat per desenvolupar el pensament estratègic en la resolució de problemes.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees , sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Identificar els problemes d'investigació i aplicar les metodologies i eines qualitatives i quantitatives més pertinents en cada cas per a l'estudi dels fenòmens comunicatius en Publicitat i RRPP .
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre marques i consumidors .
 • Analitzar les dades dels mercats (competència , imatge de marca) , i d'acord amb el briefing de l'anunciant dissenyar un pla estratègic de comunicació .
 • Contextualitzar històricament els problemes actuals de la Comunicació en l'àmbit de la Planificació Estratègica .
 • Analitzar els principals comportaments del consumidor .
 • Distingir i analitzar els problemes estratègics de la comunicació de les corporacions institucionals i les organitzacions no lucratives
 • Dissenyar , planificar i dirigir accions i tècniques emergents en l'àmbit del màrqueting i dels nous escenaris que planteja la societat de la informació .
 • Dissenyar i executar investigacions de mercat .

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.

 • Demostrar un pensament sistèmic i científic, orientat a l'assoliment.
 • Diferenciar el treball existent en la literatura i adaptar els resultats disponibles per abordar problemes nous o poc coneguts: generar propostes innovadores.
 • Treballar en equip sent conscient i respectuós amb el rol dels diversos membres de l'equip i de les dependències del mateix.
 • Demostrar un esperit de superació: curiositat, creativitat, etc.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.