Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Formació avançada orientada a la investigació i l'exercici professional en el camp dels continguts audiovisuals i publicitaris en l'era digital

Pla d'estudis Màster Oficial - Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Perfil d'ingrés

Per accedir al màster és necessari tenir un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un estat integrant de l’espai europeu d’educació superior, o un títol de tercers països que faculti per als ensenyaments de màster.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar i comprendre els principals fenòmens que incideixen en les indústries, les polítiques, els continguts audiovisuals i publicitaris, així com en la seva recepció.
 • Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques d'investigació científica en l'estudi de la comunicació audiovisual i en el desenvolupament de productes.
 • Aplicar models validats d'anàlisi de continguts, d'avaluació de polítiques, d'estudis de recepció i anàlisi d'indústries del sector audiovisual i publicitari.
 • Analitzar críticament les teories i models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària.
 • Elaborar, planificar, dirigir, coordinar i gestionar projectes de recerca acadèmics i / o professionals en l'àmbit de la comunicació audiovisual i publicitària seguint criteris de qualitat, igualtat i responsabilitat ètica i social.

Competències transversals

 • Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.
 • Planificar les tasques d'acord als recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, sent capaç de millorar el rendiment.
 • Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i disposar d'habilitats operatives en l'ús de les TIC.
 • Analitzar els resultats d'investigació per obtenir nous productes o processos, valorant la seva viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 • Prendre decisions assumint les responsabilitats i conseqüències que aquestes comporten.
 • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.