Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster els candidats han de tenir una titulació oficial:
 • Dins l’àmbit de la comunicació (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme o similars).
 • En els àmbits de les ciències socials (Sociologia, Ciència Política, Dret, Economia o similars) o les humanitats (Humanitats, Història, Filosofia, Filologia, Art o similars).
 • Dins l’àmbit de les enginyeries relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació o similars).
 • Altres àmbits similars als esmentats.
 • Acreditar coneixements de castellà (nivell C1) a estudiants estrangers

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es fa a partir dels criteris següents:

 1. Expedient acadèmic dels alumnes (nota mitjana ponderada): 70 %.
 2. Experiència professional en l’àmbit de la comunicació: 20 %.
 3. Coneixements d’anglès (nivell d’usuari independent B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa): 10 %.

Complements de formació

Els estudiants amb una formació prèvia en un àmbit diferent al de la comunicació, podrien necessitar cursar i superar alguns complements formatius.

Els complements formatius consistiran en assignatures de grau de l'àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat. La Comissió de selecció del màster establirà, una vegada analitzats els estudis de grau dels estudiants admesos, els complements formatius que ha de cursar cada un d'ells, sempre que es consideri necessari per a accedir al màster. En cap cas el total dels complements de formació necessaris superaran els 12 crèdits.

Els complements de formació es determinaran i concretaran entre algunes de les següents assignatures:
 • Teoria i Anàlisi de la Televisió 6 ECTS
 • Gèneres Interactius 6 ECTS
 • Teoria i Història de la Comunicació Interactiva 6 ECTS
 • Comunicació de les Organitzacions 6 ECTS
 • Llenguatge Radiofònic 6 ECTS
 • Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic 6 ECTS
 • Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals 6 ECTS
 • Teories de la Comunicació 6 ECTS
 • Teoria i Estructura de la Publicitat 6 ECTS

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició