Màster Universitari en Advocacia

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Advocacia i Procura

Pla d'estudis Màster Oficial - Advocacia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a un perfil de futurs professionals interessats en l'exercici de la professió d'advocat. A aquells llicenciats/graduats que vulguin adquirir unes competències que els permetin introduir-se en les millors condicions possibles en l'àmbit professional de l'advocacia.

Poden accedir al màster els llicenciats/graduats en Dret a Espanya o amb el títol homologat a Espanya.

En tractar-se d'una formació professional reglada (Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, que ha tingut el seu reglament de desplegament en el Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals), es tracta d'un màster necessari per a tot aquell que vulgui presentar-se a l'avaluació d'aptitud professional convocada pels ministeris de Justícia i d'Educació.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.
 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, amb les altres parts i amb el tribunal o autoritat pública, i entre advocats.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per resoldre’ls; establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • Conèixer l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal, i saber aplicar aquests coneixements a la pràctica.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Competències transversals

 • Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què el desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col · lectius disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat.
 • Saber exposar de manera oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.