Màster oficial en Visió per Computador / Computer Vision

Màster interuniversitari que ofereix un programa actualitzat dels mètodes i fonaments de la visió per ordinador, component fonamental de molts sistemes intel.ligents

Estudiants de nou ingrés al màster

Informació curs 2019-20
Totes les persones admeses al màster hauran de realitzar la matrícula entre el 3 i el 6 de setembre de 2019 a la Gestió Acadèmica de l'Escola d'Enginyeria, prèvia cita.

Descarregueu-vos l'imprès de prematrícula, que cal portar emplenat i signat per la coordinadora del Màster en el moment de matricular-vos. Recordeu portar també la documentació original que en el seu moment vau enviar en format electrònic.

Welcome Session: Divendres 27 de setembre de 2019 a les 16 h al Centre Visió per Computador (Campus UAB).

Matrícula 2n any

Si heu de matricular-vos per segona vegada o posterior, tingueu en compte les regles de permanència.
La matrícula cal fer-la a partir del 2 de setembre de 2019, amb cita prèvia i abans de l'1 d'octubre de 2019.
Recordeu portar l'imprès de prematrícula correctament emplenat i signat per la coordinaciór.

Avisos importants

Cercador beques UAB

Beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català i de la Universitat Oberta de Catalunya (AAD) :
Cercador beques Generalitat de Catalunya
 

Documentació

Si ets estudiant de nou accés has de portar:
 1. L’imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
 2. El document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
  • Per als estudiants de la Unió Europea, l’original del DNI, del passaport o d’un document identificatiu on consti el número d’identificació d’estranger, NIE.
  • Per als estudiants estrangers no comunitaris, l’original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
 3. Les dades bancàries amb el codi IBAN d’una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa i, a més, el codi BIC si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol. La matrícula també es pot pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament només es pot fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca obligatòriament han de pagar la matrícula per domiciliació bancària. En el cas que la UAB t’hagi retornat part d’algun pagament com a conseqüència d’una beca o per qualsevol altra raó, has de lliurar a la gestió acadèmica les dades bancàries amb els codis IBAN i BIC.
 4. L’Ordre SEPA de domiciliació directa.
 5. L’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.
 6. L’original i una fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, en què figuri el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
 7. Una fotografia en color per a l’expedient acadèmic. En el moment de formalitzar la matrícula rebràs la informació necessària per obtenir el carnet d’estudiant, però, en qualsevol cas, no has de lliurar cap fotografia impresa per a la tramitació del carnet d’estudiant. Els estudiants amb la targeta de la UAB vigent no cal que la renovin.
 8. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i una còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.
 9. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 10. En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d’estudis es consideri necessària la contractació d’una assegurança complementària, te n’informarem durant el procés de matrícula.
 11. Determinades assignatures impliquen tenir contacte amb menors d’edat. En aquests casos és necessari que el primer dia lliuris al centre o institució on es desenvolupa aquesta assignatura un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. Quan et matriculis d’assignatures amb aquests requeriments, el mateix programa de matrícula te n’informà automàticament. 
 12. L’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la normativa vigent, si escau. Consulta els descomptes de matrícula.
  • Per aplicar el descompte de família nombrosa és necessari que, en el moment de formalitzar la matrícula, tinguis el títol expedit a qualsevol comunitat de l’Estat espanyol vigent. Si ets estranger, has de sol·licitar el carnet al Departament de Benestar Social i Família i, en cas que hi hagi els acords corresponents, aquest organisme te l’expedirà. En cas que el carnet no estigui vigent en el moment de formalitzar la matrícula, tens deu dies naturals des del moment de la matrícula per presentar un justificant que demostri que l’estàs tramitant dins d’aquest període. Tant en el cas exposat abans com en el cas que el carnet estigui vigent en el moment de la matrícula, però no l’hagis presentat en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i una còpia del títol esmentat a la gestió acadèmica del centre abans de les vacances de Nadal o al Registre General de la Universitat abans del dia 31 de desembre. Si transcorregut aquest termini no has presentat el títol esmentat o has presentat un títol de categoria inferior, s’anul·laran automàticament els beneficis concedits i hauràs d’abonar l’import corresponent.
EXCEPCIONS. En el cas de títols de família nombrosa i de certificacions de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya no cal presentar cap fotocòpia de cap documentació. No obstant això, recomanem portar l’original a l’efecte de la identificació.
 1. En cas que no puguis fer la matrícula personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. Aquesta persona ha de presentar, també, l’original del teu DNI o un altre document d’identificació (NIE/TIE) o bé una fotocòpia compulsada, així com una fotocòpia del teu DNI o un altre document d’identificació (NIE/TIE), que ha de lliurar amb l’autorització signada.
 2. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.
Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:
 1. L’imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
 2. Per als estudiants estrangers no comunitaris, l’original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document
Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.
 

Preu:

46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

Crèdits:

60 ECTS